De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Actiepunten Platform Rijstsector in uitvoering

In het kader van de uitvoering van de kort en middellange termijn actiepunten heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het platform Rijstsector op woensdag 22 maart 2023, tijdens de reguliere DB-meetings in de SAIS-conference room op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse instanties waaronder de belastingen en het Interamerican Institute for Cooperation on Agricultue (IICA).

Met Geraldine St.Croix, program manager van het Inter-American Development Bank (IDB)-project “Sustainable Agricultural Productivity”, is constructief van gedachten gewisseld over de diverse projectcomponenten waarbij bijzondere aandacht is besteed aan het component met betrekking op de verbetering van de waterhuishouding via rehabilitatie van waterschappen, infrastructuur en vervanging van kunstwerken. Tevens is zij ingegaan op vragen gesteld vanuit het dagelijks bestuur.

Ook de directeur der belastingen, Marita Wijnerman en haar team, heeft gedurende deze vergadering een zeer transparante uiteenzetting gegeven inzake invoerrechtenvrije import van grond- en hulpstoffen voor de agrarische sector alsook uitleg over eventuele mogelijkheden voor vrijstelling van BTW. Het is vaker aangehaald dat de kosten van geïmporteerde grond- en hulpstoffen voor de sector zwaar drukken op de kostprijs, vandaar ook de behoefte aan overleg met voornoemd team. Vanwege de complexiteit en de tijdslimiet zal een vervolgonderhoud plaatsvinden op zeer kort termijn met als algemeen doel kostenverlagende maatregelen.

Overige agendapunten betroffen de aanpassing van het keuringstarief voor rijst ten behoeve van de export waarbij is afgesproken dat, na intern overleg van betreffende organisaties, het platform tijdens de eerstvolgende reguliere plenaire vergadering zal worden geïnformeerd en een besluit genomen zal worden met een win-win situatie voor alle partijen.

Ook de implementatie van de Zaaizaad Unit (ZZU) als onderdeel van de Stichting Nationaal Rijst Instituut (SNRI) kwam aan de orde met als belangrijk component de zaaizaadvoorziening voor de rijstsector op zeer kort termijn ter hand te nemen.