De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ-minister Mac Andrew lanceert traject voor verkiezingen Jeugdraad

Suriname heeft een nieuw jeugdinspraakorgaan. De Jeugdraad Suriname (JRS) is in de plaats gekomen van het Nationaal Jeugdparlement (NJP). De Raad is het wettelijke inspraakorgaan van de Surinaamse jongeren op bestuurlijk niveau. De launch voor de verkiezing van de Jeugdraad Suriname heeft plaatsgevonden op donderdag 30 maart 2023 in het Lalla Rookh gebouw onder belangstelling van verschillende genodigden waaronder minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), het DNA-lid Joan Wielzen, en de jeugdambassadeurs. Het bijzondere van de komende verkiezing is dat de stemming landelijk online zal worden gehouden. Het zal de eerste keer zijn dat in ons land en in de regio een landelijke verkiezing digitaal zal worden gehouden. De launch geschiedde door minister Mac Andrew door de website van de Jeugdraad Suriname in gebruik te nemen en de verkiezingsjingle te laten horen. Hieraan voorafgaand sprak hij de aanwezigen toe.

In zijn toespraak heeft de bewindsman benadrukt dat het ministerie enorm veel werk heeft verzet om te komen tot de launch van de verkiezing, waarbij ook jongeren zijn gehoord en hebben aangegeven achter de transformatie te staan van het Nationaal Jeugdparlement naar de Jeugdraad Suriname. De minister heeft onderstreept dat de overgang naar een nieuw inspraakorgaan een weloverwogen beslissing is geweest. Hij heeft verklaard dat het bij de transformatie niet slechts gaat om een naamsverandering omwille van rebranding van het jeugdinspraakorgaan. De voornaamste overweging om het proces van de transformatie in te zetten is volgens hem dat de gekozen jeugdvertegenwoordigers daadwerkelijk in contact treden met jongeren over het gehele land, waardoor op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, wat uiteindelijk ten goede moet komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land en niet slechts voor een groep die op de voorgrond treedt. De gekozen leden van de raad zullen volgens hem daarom werkgebieden en ressorten toegewezen krijgen, waarbij zij daadwerkelijk in het veld zullen moeten gaan om input van de doelgroep te krijgen. De minister benadrukt dat het hierbij moet gaan om een wederzijdse informatiestroom, want ook de gekozen leden zullen de jongeren regelmatig moeten informeren over de verrichtingen van de raad.

De bewindsman benadrukt dat het van eminent belang is dat de Jeugdraad zich inzet voor betrokkenheid van de doelgroep. Het kan volgens hem niet anders als de Raad op de hoogte wilt zijn van de noden van jongeren. Alleen door deze werkwijze zal volgens hem jongerenparticipatie in ons land pas echt goed tot haar recht komen. Dit staat voor hem als een paal boven water. Hij heeft verzekerd dat het ministerie hierover zal waken en dat het Jeugdinstituut (NJI) een vinger aan de pols zal houden. Deze transformatie dient volgens de bewindsman ook partijpolitieke inmenging binnen de raad uit te sluiten. Nu de launch heeft plaatsgevonden, kijkt hij uit naar 1 juni 2023, de dag waarop de onlineverkiezing zal plaatsvinden. De verkiezing ziet hij als een noodzakelijk middel om invulling te kunnen geven aan inspraak en betrokkenheid van de doelgroep bij het verduurzamen van het nationaal jeugdbeleid.

De waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, Mitesh Bhaggoe, heeft middels een PowerPoint presentatie uitleg gegeven over: de redenen van de transformatie; de stemming middels een digitale verkiezing; de kandidaatstelling en de vereisten; de stemgerechtigden; de zittingsduur; de zetelverdeling en het logo van de Jeugdraad. Uit de presententie blijkt dat de Raad zal bestaan uit 29 zetels. De kandidaten mogen niet jonger zijn dan 16 jaar en niet ouder dan 22 jaar en zij worden voor 3 jaar gekozen. De kandidaten met de meeste stemmen per district hebben zitting in de Jeugdraad. Jongeren tussen 12 en 25 jaar mogen hun stem uitbrengen. De kandidaatstelling is ingepland voor 27 april 2023, terwijl de verkiezing is vastgesteld op 1 juni 2023 van 07:00 uur vm. tot 18.00 uur nm.