De Boodschap
Kabinet van de President

Burgerparticipatie Henkie Spalburgweg

In het kader van een schoon milieu heeft districtscommissaris van Wanica Noord-West Suraksha Hirasingh op maandag 15 februari 2021 een kick-off gegeven voor een bewustwordingscampagne voor burgers om hun bermen en lozingen (de onderhoudsstrook) zelf schoon te maken en te onderhouden. Deze campagne wordt gedaan door de bestuursambtenaren en ressortraadsleden in samenwerking met de burgers van de desbetreffende ressorten. De campagne is na de kick-off in de verschillende ressorten diverse malen voortgezet.

Naar aanleiding van deze campagne hebben de wijkbewoners van de Henkie Spalburgweg en de Johan Zebedaweg in samenwerking met de rr-leden van Sophia’sLust Oost-West op eigen initiatief een wijkbestuur opgericht. Het doel van dit bestuur is om middels een goed uitgewerkt plan van aanpak de wegen, de bermen en hun omgeving zelf te onderhouden.

Indrukwekkend is dat de begroting voor dit project voor 80% uit eigen middelen door de burgers zelf wordt gedekt. Waar nodig zal er een verzoek gedaan worden aan de bevoegde autoriteiten voor ondersteuning. Zo zijn de lozingen opgeschoond door een graafmachine van het ministerie van Openbare Werken, waarbij de buurtbewoners zelf zijn ingekomen met brandstof. Tevens is de weg geëgaliseerd met eigen financiële middelen van de burgers.

Zo ook hebben de burgers van de omgeving Richard van Geenenweg in samenwerking met de rr-leden van Saramaccapolder het initiatief genomen om de kuilen van de weg middels base course te dichten. Zij hebben hiervoor zelf de financiële middelen gecollecteerd. Het commissariaat Wanica Noord-West heeft, op verzoek van de burgers, transport equipment beschikbaar gesteld om de base course te kunnen transporteren. Ook heeft het ministerie van Openbare Werken hun machine beschikbaar gesteld om de base course te egaliseren.

De impact zal pas te zien zijn als eenieder in de straat gevolg geeft aan deze oproep, geeft de burgermoeder aan. In principe is het wettelijk vastgelegd dat burgers hun onderhoudsstrook zelf moeten onderhouden. Echter is dit door de jaren heen gaan verwateren en wacht men op de overheid. Gezien het kostenaspect moeten we weer terug naar zelfonderhoud van de bermen en kleine lozingen.

De grote kanalen zullen weliswaar met machines gedaan worden in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt & Visserij, hetgeen nu dus gebeurd.

Deze bewustwordingscampagne zal worden voortgezet. Districtscommissaris Hirasingh is zeer ingenomen met deze initiatieven van burgerparticipatie en spreekt tenslotte de hoop uit dat deze campagne een positieve impact zal hebben voor alle burgers om initiatieven te ondernemen en hun eigen omgeving schoon te houden.