De Boodschap
Financiën & Planning

CBvS faciliteert afschaffing stortingskosten voor vreemde valuta

Sinds de introductie van stortingskosten voor vreemde valuta door lokale banken, s er veel maatschappelijke kritiek op de banken, maar ook op de moederbank, die naar het oordeel van velen had moeten ingrijpen. De realiteit is echter dat de Centrale Bank van Suriname wettelijk geen mogelijkheden heeft om kosten voor banken vast te stellen. Volgens de banken gaat het om een ontmoedigingsmaatregel daar hun kluizen ‘barsten’ van vreemde valuta. De banken schrijven dit toe aan een verhoogde toestroom van cash US-dollars vanwege de herziening van het deviezenbeleid ruim een jaar geleden.

Met de uitvaardiging van Algemene Beschikking no. 221 van de Deviezencommissie in maart 2021 is het ingezetenen toegestaan tot een bedrag van USD of EUR 50.000 uit en in te voeren zonder een deviezenvergunning. Ingezetenen hebben hierop, vanwege de relatief goedkope euro’s in Suriname, op grote schaal cash euro’s in het buitenland omgewisseld in cash US-dollars en deze bij lokale banken afgestort.
Intussen is door de autoriteiten besloten om de compliance op de uit- en instroom van vreemde valuta in het personenverkeer aan te scherpen om het probleem zo bij de bron aan te pakken.

De Bank is de afgelopen maanden onafgebroken bezig geweest om een buitenlandse partij te vinden waarnaar zij vreemde valuta cash kan verschepen om te giraliseren. Hierdoor zullen de kluizen van de banken worden ontlast, waardoor de ingevoerde stortingskosten weer kunnen worden afgeschaft. Het vinden van een buitenlandse partij was een moeizaam traject als gevolg van gebeurtenissen in het recente verleden, maar naar verwachting zal de Bank op korte termijn feitelijk met regelmatige verschepingen kunnen aanvangen.

In een recent overleg tussen het ministerie van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname, de Deviezencommissie en de Surinaamse Bankiersvereniging is met de banken overeengekomen om de kosten voor storting van cash US-dollars af te schaffen. Als conditie zal vooruitlopend op het eerste transport van USD cash een initiële giralisering van USD 25 miljoen plaatsvinden tussen de Bank en de algemene banken. De banken zijn akkoord gegaan hiermee en hebben toegezegd ook de stortingskosten voor de euro af te schaffen nadat EUR cash verschepingen door de Bank een feit zijn.

De Bank zal met de regelmatige verschepingen van vreemde valuta een duurzame oplossing bieden voor het aanzuiveren van buitenlandse tegoeden van onze banken, waarmee het internationale betalingsverkeer kan worden genormaliseerd. De verwachting is dat door de continuïteit van de cash transporten en de verhoogde compliance in het personenverkeer bij de in- en uitvoer van meer dan USD of EUR 10.000, de bestaande discrepantie tussen de contante en de girale US-dollarkoers tot het verleden zal gaan behoren. De monetaire autoriteiten zullen hieromtrent in nauw overleg blijven met de banken