De Boodschap
Financiën & Planning

Centrale Bank schuwt transparantie niet; staat voor behoud onafhankelijkheid

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) is een onafhankelijke monetaire autoriteit die medeverantwoordelijkheid draagt voor het bevorderen van de prijsstabiliteit in Suriname. Zij voert daarvoor monetair beleid in samenwerking met het ministerie van Financiën en de financiële instituten in Suriname. De Bank is zich ervan bewust dat een gedegen uitleg hierover veel meer vergt dan dit communiqué en zal dit via andere mediakanalen presenteren.

Het is de Bank echter noodzakelijk gebleken om nu aan de samenleving kenbaar te maken dat zij te allen tijde bereid is een toelichting te geven op haar beleid en in uitvoering zijnde projecten. De Bank heeft namelijk kennisgenomen van de bezorgdheid die bestaat bij het DNA-lid, de heer A. Gajadien, over met name de resultaten van de Openmarkt Operaties (OMO’s) van de Bank. Bij een onlangs gehouden presentatie heeft de heer Gajadien mededelingen gedaan in het parlement die zich niet goed verhouden met feiten en resultaten zoals die bij de Bank bekend zijn. Het is bekend dat de OMO’s financieel technische inzicht vereisen om die te kunnen begrijpen, toch zal de Bank binnenkort hierover meer bekendheid geven aan belanghebbenden en de samenleving als geheel.

De Bank is zich terdege bewust van haar grote verantwoordelijkheid om mee te werken aan economische en financiële stabiliteit om de economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. Dat kan zij het best blijven doen als instituut van de staat, in haar onafhankelijke positie. Hierbij wordt niet uit het oog verloren hoe haar rol zich verhoudt tot de overige staatsinstituten en zal deze relaties altijd eerbiedigen. Echter moet door diezelfde staatsinstituten voor gewaakt worden dat de onafhankelijkheid van de Bank gewaarborgd blijft. Juist bij het laten varen van haar onafhankelijke positie is in het verleden gebleken tot welke zeer nadelige gevolgen dit leidt voor de Bank dus ook voor de natie als geheel.