De Boodschap
Volksgezondheid

COVID-19-maatregelen maandag 21 februari 2022 tot nader order

In essentie is onderstaande gewijzigd:

 1. Het uitgaansverbod is volledig opgeheven
 2. Dit betekent dat ook de aangepaste openingstijden voor winkels en andere etablissementen komen te vervallen
 3. Eventuele bijzondere maatregelen met betrekking tot nationale feestdagen komen weg te vallen
 4. Het samenscholingsverbod is bijgesteld tot maximaal 50 personen
 5. Maatregelen met betrekking tot grenspassages zijn aangepast
 6. De uitzonderingstoestand is aangepast naar ¨code Oranje¨.

 

Vanaf maandag 21 februari 2022 gelden de volgende maatregelen tot nader order:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19 afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

Gelet op geconstateerde besmettingen bij kinderen dienen ouders erop toe te zien, dat kinderen zich houden aan de algemene maatregelen en specifieke Covid-19-preventieprotocollen die van toepassing zijn.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 1. Het uitgaansverbod wordt vanaf 21 februari 2022
 2. De grenzen via land, water en lucht zijn uitsluitend toegankelijk voor personenverkeer dat is gereguleerd.
 3. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19-preventieprotocollen worden gerekend tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
 4. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het samenscholingsverbod

 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 50 (vijftig) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 2. Voorgaande is niet van toepassing op:
  • Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
  • Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijftig (50) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
  • Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
  • Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, in beginsel maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. Indien de ruimte met inachtneming van de voorschriften toelaat dat er meer dan 50 mensen aanwezig zijn is dit toegestaan, mits de voorschriften en protocollen strikt worden toegepast. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
  • Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.
 7. Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.
 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Op verplicht maskergebruik zal worden toegezien. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
 9. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
 

a)     Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;

b)    Bordelen;

c)     Bars;

 

 1. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde, geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
 2. Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en met zondag.
 3. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, ter plekke nuttigen, afhalen dan wel leveren van eten:
  1. Dagelijks, ten behoeve van afhalen en drive-thru.
  2. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag.
 • Terrassen oftewel Outdoor dining.
 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden ten behoeve van indoor dining:
  1. Dagelijks, mits uitsluitend personen worden toegelaten die volledig gevaccineerd zijn of die een negatieve SARS-Cov-2 antigeen testresultaat tonen welke niet ouder is dan 24 uur. Voor de naleving hiervan is de bedrijfsleiding verantwoordelijk.
 2. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden.
 3. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).
 4. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 1. De grenzen zijn in de periode van 21 februari 2022 tot nader order geopend voor personenverkeer, mits:
 2. wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 3. uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld, behoudens de uitzondering in lid 4.
 4. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in de periode van 21 februari 2022 tot nader order, uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
 5. Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Panama, Trinidad & Tobago en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
 6. Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound vluchten voor cargoverkeer en outbound vluchten voor personenverkeer;
 7. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.

 

 1. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 21 februari 2022 tot nader order het goederen- en personenverkeer te water toegestaan zijn. De vereisten in het negende lid van dit artikel zijn van toepassing.

 

 1. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:

 

 • Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19-virus;
 • Voor inbound personenverkeer: (i) in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname, en (ii) in geval van een niet-ingezetene: aantoonbaar in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele SARS-CoV-2 besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na aankomst in Suriname.
 • Voor alle inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.
 1. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en ingezetene zijn van Suriname of diplomaten zijn zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
  • In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
  • Voor ingezetenen (niet-diplomaten) na aankomst, zeven dagen in verplichte thuisquarantaine gaan.

 

 1. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en voor doeleinden van een uitvaart of ernstige ziekte van een eerstegraads familielid zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
  • In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
  • Aantoonbaar in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele SARS-CoV-2 besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na aankomst in Suriname.
 2. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 3. Reizigers, die ten minste 14 dagen voorafgaand aan hun binnenkomst in Suriname hebben verbleven in Guyana of Frans-Guyana, en die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus, zullen in de periode van 21 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Guyana of Frans-Guyana naar Suriname (inbound) over land af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus. Voor reizigers vanuit Guyana of Frans-Guyana naar Suriname (inbound) die minder dan 14 dagen in Guyana of Frans-Guyana hebben verbleven, gelden de vereisten gesteld in de leden 3, 4, 5 en 6.
 4. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, staatshoofden, ministers, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten gesteld in de leden 3, 4, 5, 6, 7, en 8.
 5. Een persoon wordt als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd indien:
  • Twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covishield, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac; of
  • Twee weken zijn verstreken na de eerste vaccinatie van het vaccin Johnson & Johnson/ Janssen & Janssen; of
  • Twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: Soberana 1, 2, plus of Abdala of Spoetnik V, onder de voorwaarde dat een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname kan worden getoond, en op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test is afgenomen bij een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld en worden daarom als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd.
 6. Onder volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel wordt mede verstaan personen die vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits zij:
  • ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en
  • van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde).
 7. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de voorwaarde om een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR- testresultaat of een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat te tonen.

 

Maatregel 7 – Onderwijs

 1. Het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), zal met normaal zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften.
 2. Het Middelbaar Onderwijs, zal normaal zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften.
 3. De onderwijzers en overige medewerkers op scholen wordt dringend geadviseerd om zich te laten vaccineren, zodat het percentage van gevaccineerde medewerkers (onderwijzers, schoonmaakpersoneel, administratief personeel, kantine- en overig personeel) boven de 70% uitkomt.

 

Maatregel 8Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
 2. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
 3. De maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.
 4. De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.