De Boodschap
De Nationale Assemblee

PERSSTATEMENT GRIFFIE: Ondertekening MoU De Nationale Assemblée en Lok Sabha

Suriname onderhoudt nauwe en vriendschappelijke betrekkingen met India, versterkt door
culturele en intermenselijke contacten, overbrugd door de komst van de Indiase diaspora die onze
verbondenheid terugvoert naar 149 jaar geleden.
In gevolge de bilaterale uitwisseling tussen India en Suriname te versterken, heeft het Indiase
parlement onder leiding van de heer Om Birla, voorzitter van Lok Sabha (Huis van het Volk) van
de Republiek India, de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname voor de eerste maal
vereerd met een bezoek.

Parlementaire functionarissen van De Nationale Assemblée hebben eerder wel deelgenomen aan
twee internationale programma’s in Lok Sabha en wel het parlementaire stageprogramma en het
internationale trainingsprogramma in het opstellen van wetgeving, georganiseerd door het Bureau
voor parlementaire studies en training van het Lok Sabha-secretariaat. Echter, het Surinaamse
Parlement valt nu voor de eerste maal de eer te beurt om deze wederdienst te verrichten.
Vandaag is door de griffiers van beide Huizen een MoU ondertekend om de solidariteit en
samenwerking tussen beide parlementen verder te versterken door middel van:

• Het aanbieden van gespecialiseerde programma’s en capaciteitsversterkende trainingen bedoeld
voor parlementsleden en griffiepersoneel van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
door Lok Sabha
• Praktijkervaringen delen voor wederzijds voordeel tussen griffiepersoneel
• Uitwisseling van parlementaire bezoeken met lokale gastvrijheid aangeboden door de respectieve
parlementen
• Proactieve uitwisseling van informatie en verbeterde toegang tot parlementaire archieven en
documenten
• Opzetten van een gedigitaliseerd archiefbibliotheeksysteem voor De Nationale Assemblée van
de Republiek Suriname voor het efficiënt opvragen van informatie
• Ontwikkelen en operationaliseren van een mechanisme voor wederzijdse uitzending van content,
gegenereerd door respectieve televisiezenders met betrekking tot het functioneren van de
democratische instellingen van de Republiek Suriname
• Samenwerken met de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname over Live TV verslaggeving van haar Assemblée-vergaderingen.
Door beide parlementen is de bereidheid uitgesproken het welslagen van de gemaakte afspraken
na te streven, omdat zij het er unaniem over eens zijn dat het aangaan en verder ontwikkelen van
de betrekkingen tussen Suriname en India de gedeelde ontwikkeling en het leveren van voordelen
aan beide naties zal bevorderen.
Het licht in de bedoeling om in de toekomst vaker om de tafel te gaan zitten, omdat de
ondertekening van dit memorandum geenszins een eenmalig karakter heeft.