De Boodschap
Defensie

Defensie doet kick-off bewustwordingsactiviteiten over integriteit

Met de workshop “Zonder integriteit, geen waardigheid” heeft het ministerie van Defensie op vrijdag 2 september formeel de kick-off gedaan van een reeks aan bewustwordingsactiviteiten om de integriteit van het personeel binnen het defensieapparaat te bevorderen. “De kwaliteit van defensie wordt bepaald door elk individuele lid van deze organisatie. Doet één medewerker iets verkeerd, dan schaadt het de reputatie van alle andere collega’s binnen de defensieorganisatie. Het creëert deuken in de collectiviteit. Daarom is het van belang om te letten op wat wij doen.”, benadrukte defensieminister Krishna Mathoera.

Met een duidelijk integriteitsbeleid worden de basiswaarden omschreven hoe er op een zorgvuldige en verantwoordelijke wijze met elkaar, anderen, middelen, informatie en bevoegdheden wordt omgegaan. Deze gelden voor iedereen, op de werkvloer, op de kazerne en in de top van de organisatie. Enkele voorbeelden van integriteitsschendingen zijn onwettig verzuim, roddelen over collega’s, misbruik van bevoegdheden of dienstmiddelen, corruptie en het plegen van strafbare handelingen, waaronder diefstal, verduistering of fraude. Bij de bewustwordingsactiviteiten wordt daarom vooral de nadruk gelegd op de belangrijkste kenmerken van een integere ambtenaar of militair en het gewenste gedrag, zowel in werk- als privétijd.

Elk personeelslid binnen de defensieorganisatie, heeft er bewust voor gekozen om onderdeel ervan te zijn. De ambtenaar of militair dient zich daarom ook te houden aan regels en voorschriften, die van toepassing zijn op hem/haar. Volgens minister Mathoera is integriteit echter meer dan het simpelweg naleven van regels. Juist waar regels ontbreken of onhelder zijn zoals in nieuwe, complexe of veranderlijke situaties komt het erop aan dat ambtenaren in staat moeten zijn om op moreel verantwoorde wijze te oordelen en te handelen. Ook de overheid als werkgever is gebonden aan integriteit. “Het gaat erom dat je voor jezelf moet kunnen nadenken welke persoon je niet alleen nu, maar ook over 5 of 10 jaren wilt zijn. Want integer gedrag is de basis voor leiderschap”, stelde de bewindsvrouw.

Het is de bedoeling dat de leidinggevenden van de verschillende afdelingen dit onderwerp en aandachtspunten verder bespreken met hun personeelsleden, waardoor theorie ook omgezet kan worden in de praktijk. “Laat de criteria niet alleen in de boeken, maar laat het ook leven in de organisatie. De trap veeg je schoon van boven naar beneden”, aldus de minister aan de aanwezige leidinggevenden. In de komende periode zullen er meerdere sessies over dit onderwerp worden gehouden bij de verschillende krijgsmachtsdelen van het Nationaal Leger.