De Boodschap
Financiën & Planning

Deviezencommissie benadrukt noodzaak ordenen deviezenverkeer

Hierbij maakt de Deviezencommissie naar aanleiding van het bericht van Korps Politie Suriname, welke verschenen is in de lokale media, bekend dat blijkens de Algemene Beschikking no. 225 d.d. 31 augustus 2022 het noodzakelijk is gebleken om het binnenlands en grensoverschrijdend deviezenverkeer verder te orderenen in het kader van het bevorderen van de monetaire rust en stabiliteit.

In deze Algemene Beschikking is bepaald dat de fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta vanaf USD 10.000,= of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta verboden is.

Zulks impliceert dat ingezetenen van de Republiek Suriname en Caricom Nationals, alsmede personen die niet-ingezetenen van de Republiek Suriname en geen Caricom Nationals zijn, geen vreemde valuta, meer dan USD 10.000,= of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta, fysiek mogen in- of uitvoeren.

Expliciet wordt dezerzijds benadrukt dat geen aangifte meer mogelijk is bij fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta.

Vergunningen voor de fysieke in- en uitvoer van meer dan USD 10.000,= of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta zullen uitsluitend verleend worden aan de Centrale Bank van Suriname en de Deviezenbanken hier te lande.

Fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta tot USD 10.000,= of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta is wel toegestaan..

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat bij overtreding van deze wettelijke bepalingen een gevangenisstraf kan worden opgelegd variërend van 4 tot 6 jaar