De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

EAS geeft duidelijkheid over nieuwe electriciteitstarieven per 1 juni

Het Staatsbesluit electriciteitstarieven dat per 1 juni aanstaande in werking treedt, is op basis van adviezen van de EBS Tarievencommissie, tot stand gekomen. De Energie Autoriteit Suriname (EAS) benadrukt dat deze nieuwe electriciteitstarieven primair in lijn zijn met de gemaakte IMF-afspraken. Daarna is er consensus bereikt waardoor de nieuwe electriciteitstarieven thans zullen ingaan.

Dit houdt in de eerste plaats in dat er een afbouw van de korting van SRD 260 geldt voor huishoudelijke afnemers over een periode van 6 maanden waardoor de korting voor eenieder naar 0 gaat per eind december van dit jaar. De korting voor de commerciële afnemers van SRD 150 wordt per 1 juni stopgezet. Het verbruggingstarief stopt per 1 juni definitief en is opgenomen in de voorzieningen van de koopkrachtversterking. Zowel het basistarief als het verbruikstarief voor alle categorieen afnemers worden aangepast. Voor het groot verbruik zal het basistarief met 30% worden aangepast. Tot slot zal de minimum rekening voortaan gelijkgesteld zijn aan het basistarief van de betreffende fase aansluiting.

De EAS, die als onafhankelijke autoriteit verantwoordelijk is voor het toezicht op de energiesector, het
bewaken van de sectordoelen, het onderzoeken van tarieven en het toezichthouden op de kwaliteit van
de dienstverlening en de prestaties van de elektriciteitssector. Uit die hoofde is zij ook belast met
uitvoering van de IMF maatregelen de elektriciteitssector betreffende en heeft zij het proces rond de
wijziging en het huidig besluit voor wijziging van de energietarieven nauwgezet gevolgd.

Om de begroting van de overheid in balans te brengen en de druk alsgevolg van subsidies te
verminderen is het meer dan ooit noodzakelijk dat de subsidies en verrekeningen voor elektriciteit
worden terug gebracht naar een niveau dat dragelijk en beheersbaar is. Hierdoor komt er meer geld vrij
voor de productie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale programma’s. Met de wijziging van de
energietarieven is een belangrijke stap hiertoe gemaakt.

De tariefsaanpassingen zijn tevens noodzakelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en
het garanderen van duurzame ontwikkeling van de sector. De huidige uitdagingen in de energiesector
worden tegelijkertijd structureel aangepakt om de economische groei en ontwikkeling te bevorderen.

De EAS zal, als aansturend orgaan in de energiesector, toezicht blijven houden en reguleren,
controleren, onze burgers en alle stakeholders in de sector blijven informeren en gevraagd en
ongevraagd adviezen blijven geven ten behoeve van de continuïteit in de electriciteitsvoorziening.

In de onderstaande tabellen, worden de overige aanpassingen weergegeven, die onderdeel zijn van
het gewijzigd Staatsbesluit, dat per 1 juni aanstaande geldt.