De Boodschap
Kabinet van de President

IGK draagt bij tot kwaliteitsverbetering defensieorgaan

Het algemeen doel van de Inspecteur Generaal der Krijgsmachten is het bijdragen tot kwaliteitsverbetering van het defensieorgaan. Luitenant-kolonel Lea Hynes-Parris, Inspecteur-Generaal der Krijgsmachten (IGK) heeft daarover een uiteenzetting gegeven. Dit is gebeurd tijdens de maandelijkse persconferentie op maandag 14 maart op het ministerie van Defensie. De luitenant-kolonel gaf in het kort aan wat het voortraject van de IGK is geweest bij het invullen van de functie, die enkele jaren onbemand is geweest. Verder is zij ingegaan op wat in de planning staat.

“De IGK zal bijdragen tot kwalitatieve verbetering van de defensieorganisatie door middel van inspecties, toezicht houden op naleving van wettelijke bepalingen, voorgeschreven regels en het fungeren van het orgaan in zijn geheel” gaf de luitenant-kolonel aan. De verantwoordelijkheden van de IGK zijn; het adviseren van de minister over zaken die zijn onderzocht, waarover navraag is gedaan en informatie is verschaft. De IGK bemiddeld ook bij individuele kwesties, het personeel rakende. Verder is de IGK ook verantwoordelijk voor het aansturen en beheren van programma’s van het bureau. De IGK zal ervoor zorgen dat er toezicht gehouden wordt op gerelateerde methodes en procedures die nodig zijn bij het inwinnen van informatie voor toekomstige onderzoeken. Binnen het bureau wordt er leiding gegeven en wordt het personeel geëvalueerd, daarnaast worden ook trainingen verzorgd. De IGK wordt ondersteund door een team van inspecteurs en experts die het veld ingaan om de inspecties te verrichten.

Inspecties worden jaarlijks gepland op het bureau in afstemming met de minister. De minister is de directe opdrachtgever van de IGK. Tijdens de inspecties wordt er onder andere gekeken naar het materiaal dat gebruikt wordt door het leger. “Het doel is dat wij zo diepgaand mogelijk informatie verkrijgen, zodat wij tot de wortel van het probleem kunnen komen”, zegt Hynes-Parris. “Het werk is afgerond als er een rapport wordt ingediend bij de minister”, zegt de IGK verder. Rapportages worden zowel schriftelijk als mondeling gedaan naar de minister toe. De effectiviteit van het rapport kan beoordeeld worden aan de deugdelijkheid van de informatie die erin verwerkt is en niet zo zeer door de werkmethodes die gebruikt zijn.

In 2021 zijn er een aantal inspecties verricht, waaronder de inspectie van de centrale wapenkamer die in 2022 afgerond zal zijn. Vorig jaar is er ook aandacht geschonken aan de voedingsketen die beheerd wordt door het defensieorgaan. Verder hebben alle krijgsmacht basissen een inspectie gekregen van de IGK. Het streven is om dit soort inspecties met intervallen van twee jaar te doen, omdat zaken veranderen. Eén van de doorbraken van de IGK was het actief maken van de helikopters van de luchtmacht. De IGK heeft in het kader van de manschappen van het leger een enquête gedaan om een beeld te krijgen van de interne knelpunten. Het komend jaar zal de IGK een inventarisatie maken van de afgelopen inspecties om te kijken waar er verbetering nodig is.