De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Implementatie derde Decent Work Programma voor Suriname per januari 2023

Suriname is ready voor de implementatie van het derde Decent Work Country Programme (DWCP SU-lll), nu er vanuit de sociale partners en overige stakeholders draagvlak is voor de inhoud van het programma. De ondertekening van het programma tussen de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de minister van Arbeid met de sociale partners zal in december plaatsvinden, waarna per 1 januari 2023 uitvoering gegeven kan worden aan dit programma voor een periode van drie jaren (2023-2026). Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de installatie van een monitoringscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de sociale partners, die erop zal moeten toezien dat de implementatie van het programma vlot en volgens het afgesproken tijdschema verloopt. Dit bleek uit de gehouden debriefing op vrijdag 11 november 2022 tussen de missie van de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean onder leiding van de directeur, Dennis Zulu, en minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Het draagvlak voor uitvoering van de inhoud van het programma werd verkregen op een eendaagse validatie workshop, nadat de ILO de inhoud van het programma had toegelicht en de stakeholders de gelegenheid hadden om de puntjes op de i te zetten.

Minister Mac Andrew heeft zijn tevredenheid en waardering uitgesproken in de richting van zowel de ILO als de sociale partners voor hun voortvarendheid bij het voorbereiden en ontwikkelen van dit programma. Gezien de betrokkenheid van de sociale partners en andere stakeholders verwacht hij dat met de implementatie van dit programma Surinamers meer dan ooit decent work zullen beleven en ervaren. Hij wees op het belang van samenwerking en sociale dialoogtussen de sociale partners voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen zoals banengroei, verhoging van de productiviteit, economische diversificatie en duurzame economische ontwikkeling. De actiepunten die zijn opgenomen in het programma zijn volgens hem in lijn met de nationale ontwikkelingsprioriteiten. De nog in te stellen commissie voor de monitoring van dit programma zal volgens hem mede tot taak hebben om intensief te communiceren met de samenleving, inclusief het achterland, over het DWCP SU-III met als doel dat het concept Decent Work nog meer ingang vindt en volledig ingeburgerd raakt.

De ILO-directeur ziet het derde DWCP als een schone kans voor Suriname om zijn ontwikkeling te versnellen en duurzame economische groei te bewerkstelligen. Het programma zal zich volgens hem mede richten op onder andere kwetsbare en achtergestelde groepen. Voorts moet het programma volgens hem de overgang van de informele naar de formele economie bevorderen en sociale dialoog tussen de overheid, vakbeweging en werkgevers verder versterken. De participatie, bijdrage en input van de betrokken stakeholders waardeert hij ten zeerste. Hij gaf aan met de verkregen inzichten van de sociale partners en overige stakeholders op het eendaagse validatie seminar, zijn team nu aan slag kan gaan om het conceptprogramma bij te werken tot een officieel document.