De Boodschap
De Nationale Assemblee

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING TUSSEN LOK SABHA EN DNA

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING
TUSSEN
HET SECRETARTAAT VAN LOK SABHA (HUIS VAN HET VOLK)
VAN DE REPUBLIEK INDIA

EN

DE GRIFFIE VAN
DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN
DE REPUBLIEK SURINAME
OVER
DE SAMENWERKING TUSSEN BEIDE PARLEMENTEN

Het Secretariaat van de Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India
en de griffie van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hierna
afzonderlijk te noemen “Partij” of gezarnenlijk te noemen “Partijen”,

Erkennen de bevoorrechte relatie geworteld in de intrinsieke banden van
geschiedenis en wiendschap tussen de Republiek India en de Republiek
Suriname en;

Ziin het volgende overeengekomen:

ARTIKEL 1

            Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India zal zich oprecht
inspannen om De Nationale Assemblee van Suriname te versterken door het
aanbieden van gespecialiseerde programma’s en capaciteitsversterkende
trainingen bedoeld voor zowel medewerkers als parlementariërs. Het
ondersteunend personeel van beide partijen zaI praktische ervaringen
uitwisselen voor wederzijds voordeel.
            De partijen zullen wederzijds bezoeken van parlementaridrs uitwisselen
met lokale gastvrijheid aangeboden door de respectieve partijen.

ARTIKEL 2

            De partijen zullen zich oprecht inspannen om de samenwerking tussen de
Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India en De Nationale Assemblee
van de Republiek Suriname te versterken voor proactieve uitwisseling van
informatie en verbeterde toegang tot parlementaire archieven, parlementaire
documenten, enz.        

            Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India zal ook helpen bij
het opzetten van een gedigitaliseerd archiefbibliotheeksysteem voor De Nationale
Assembl6e van de Republiek Suriname, zodat informatie gemakkelijk kan
worden teruggevonden.

            Volk) van de Republiek India zal samenwerken met De Nationale Assemblee van
de Republiek Suriname over Live TV-verslaggeving van haar Assembleeprocedures.

ARTIKEL 4

           Dit Memorandum kan te allen tijde worden gewijzigd met wederzijdse
schriftelijke instemming van de partijen, op voorwaarde dat elke wijziging een
integraal onderdeel van dit memorandum zal zijn.

ARTIKEL 5

           Elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit de interpretatie of
uitvoering van dit Memorandum zal arnicaal en spoedig worden beslecht door
overleg en onderhandeling tussen de partijen van het geschil en zal niet worden
doorverwezenraaar een nationale of internationale rechtbank of tribunaal of naar
een andere derde partij of entiteit voor afwikkeling.

ARTIKEL 6

              Dit Memorandum treedt in werking op de datum van ondertekening en
blijft van kracht voor een periode van vijf (5) jaal”, daarna wordt het automatisch
verlengd voor opeenvolgende perioden van vijf (5)jaar, tenzij het wordt beëindigd
door een van de partijen.

Beeindiging heeft geen invloed op de geldigheid van enig Project dat wordt
uitgevoerd onder dit Memorandum.

De beeindiging van dit Memorandum is niet van toepassing op activiteiten
en programma’s die zijn uitgevoerd voor de beeindigrng van dit Memorandum.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd
door hun respectieve parlementen, dit Memorandum hebben ondertekend.

Aldus getekend te Paramaribo op dertigste dag van augustus, 2022 in
tweevoud, elk in het Hindi, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde alle teksten
gelijkelijk authentiek. Bij verschil in interpretatie prevaleert de Engelse tekst.