De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed voert overleg met districtscommissarissen

Vanwege een beperkte begroting van het ministerie van Openbare Werken (OW) voor het dienstjaar 2023, heeft minister Riad Nurmohamed de districtscommissarissen (dc’s) van alle districten uitgenodigd voor een vergadering. In deze bijeenkomst, gehouden op maandag 6 februari 2023, zijn de punten omtrent de werkzaamheden en vergunningenbeleid aan de orde gekomen. De directeuren en onderdirecteuren van OW waren ook aanwezig op deze meeting.

Ten aanzien van de begroting 2023 van OW is er met de dc’s gekeken naar mogelijkheden en beperkingen, het bermvergunning beleid, banners en niet nagelvaste zaken. Er is onder andere gesproken over het duikervergunning beleid, de sancties ten aanzien van illegale vuilstortplaatsen, ondersteuning bij verwijdering van illegale bouwsels en de onderhoud strook van bermen bij kanalen. Hierbij zijn ook de ontwatering en rehabilitatie van wegen, het materieel van OW en de aanbestedingen aan de orde gekomen. Verder is er aandacht besteed aan de controle op sluizen en gemalen, vuilophaal, gescheiden vuil, het zakkenmodel van de districten en de inzet van personeel van de districtscommissarissen (onderhoud, controle, melding klachten naar BIU OW, etc.), tarieven (berm obstakels) en het vergunningenbesluit.

De directeuren hebben op alle punten aangegeven welke zaken goed verlopen en welke stroef gaan. De dc’s kregen ook de gelegenheid hun zorgpunten aan te kaarten. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) heeft vuilophaal in enkele districten tijdelijk overgenomen. De bedoeling is wel dat het weer overgedragen zal worden aan de dc’s. Als het gaat om bouwsels en banners op de bermen is er een handleiding door OW in elkaar gezet met de aangepaste regels. Deze handleiding is op de website van OW te vinden (www.gov.sr). Er zal nu streng gelet worden op het bermbeleid en alle verlaten billboards en bouwsels op de berm zullen opgeruimd worden. Met betrekking tot verlaten percelen en panden wordt er vanuit OW een beroep gedaan op de commissariaten om controle uit te oefenen en deze door te geven aan OW om de nodige maatregelen te treffen. Minister Nurmohamed benadrukt dat een goede samenwerking nodig is voor een vlot verloop en afhandeling van zowel de uit te voeren werkzaamheden als het geven van vergunningen.