De Boodschap
Defensie

Nationaal Leger beter voorbereid op ondersteuning bij rampen

Het Nationaal Leger (NL) is volgens Defensieminister Krishna Mathoera bezig om zich nog beter voor te bereiden op het verlenen van ondersteuning in tijden van rampen. De bewindsvrouw heeft recent samen met kolonel Jerry Slijngard, directeur Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), geparticipeerd aan een virtuele sessie van de zevende Regional Platform for Disaster Risk Reduction in the Americas and the Caribbean. Hierbij heeft zij benadrukt dat Suriname de afgelopen jaren net als andere landen ook niet bespaard is gebleven van de gevolgen van klimaatverandering. Genoemd worden onder andere de rukwinden die het land de laatste jaren regelmatig teisteren met als gevolg dat er enorme schade veroorzaakt wordt aan personen hun huizen en inboedel. Ook hevige regenval met als gevolg overstromingen en wateroverlast zorgen voor enorme schade in landbouwgebieden en de pluim- en veehouderij.

De bewindsvrouw heeft daarom ervoor gepleit dat er geïnvesteerd wordt in het vergroten van de expertise van veiligheids- en hulpdiensten om effectiever te kunnen optreden bij eventuele rampen en andere calamiteiten. Aan de andere kant moeten er bewustwordingscampagnes voor bewoners van gemeenschappen worden gecreëerd, zodat zij zich ook beter voorbereiden tegen toekomstige bedreigingen. Het is volgens de minister belangrijk om ervoor te zorgen dat schade bij rampen zoveel als mogelijk wordt gemitigeerd, omdat landen jaarlijks steeds meer geld moeten uitgeven aan herstel. Het resultaat is dat het voor hen nog moeilijker wordt om economische groei te bewerkstelligen.