De Boodschap
Kabinet van de President

NRA moet internationale reputatie en gezag Suriname herstellen

De Nationale Risico Analyse (NRA) identificeert verschillende hoog risico dreigingen voor Suriname, waaronder corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel. In de periode 2019 – mei 2020, is de eerste NRA van Suriname, op het gebied van money laundering en terrorismefinanciering, uitgevoerd. Deze NRA, betrof zowel de publieke als de private sector, en is uitgevoerd door een speciaal daartoe ingesteld Project Management Team (PMT). De Centrale Bank van Suriname (CBVS) is, in overleg met de Anti-Money Laundering Steering Council, belast geweest met de supervisie van de uitvoering van deze NRA. Op maandag 15 november 2021 heeft president Chandrikapersad Santokhi de media breedvoerig ingelicht over de actuele stand van zaken.

 

Het staatshoofd benadrukt dat het wettelijk kader geanalyseerd is. “Het PMT is tot de conclusie gekomen dat verschillende wetten ontbreken of moeten worden bijgesteld. De regering zal zich buigen over de nodige nieuwe wetten en aanpassing van bestaande wetten, om een effectieve aanpak van de dreigingen, door de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken,” aldus de regeringsleider. Deze autoriteiten zullen worden voorzien van voldoende menskracht, trainingen en equipment, om de wettelijke bevoegdheden adequaat uit te oefenen. President Santokhi merkt op dat de private sector in samenspraak met de toezichthouders, haar interne procedures onder de loep moet nemen.

 

Internationale samenwerking en ondersteuning

Het staatshoofd accentueert dat de internationale partners zich reeds bereid hebben verklaard om Suriname te ondersteunen. “Wij hebben ondertussen via diplomatieke kanalen verdere ondersteuning gevraagd aan Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, het IMF, Wereldbank, Inter-American Development Bank en de Verenigde Naties, om ons land in delen van de tekortkomingen, dan wel gebieden waar verbetering noodzakelijk is bij te staan,” aldus de regeringsleider. De NRA is uitgevoerd met financiële bijstand van de Verenigde Staten van Amerika en technische ondersteuning van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

 

Belangrijkste stap

De ontwikkeling en publicatie van een Nationale AML/CFT/CPF-strategie is thans de belangrijkste stap die door Suriname gezet dient te worden in de strijd tegen money laundering, terrorismefinanciering en financiering van massavernietigingswapens (proliferatie). Deze strategie, waarmee reeds een aanvang is gemaakt, zal mede gebaseerd zijn op de bevindingen van de National Risk Assessment (NRA) en gericht zijn op het met voorrang aanpakken van de grootste risico’s en institutionele zwakheden van Suriname. Volgens het staatshoofd zullen diverse stakeholders in de publieke sector in samenspraak met de private sector een bijdrage moeten leveren.

 

Bij de NRA is er op basis van verzamelde data een Technische Compliance Analyse gemaakt van het normatief en institutioneel raamwerk van Suriname. Het omvatte een effectiviteits- alsook een risicoanalyse, waarin de landelijke risicograad van ons land met betrekking tot het witwassen, terrorismefinanciering, proliferatie financiering en corruptie is vastgesteld. Dit op basis van het vastgesteld niveau van dreigingen en kwetsbaarheden.

 

Transparantie

Het uiteindelijke NRA-rapport is een zeer uitgebreid verslag geworden van meer dan 500 pagina’s aan waardevolle informatie. Dit rapport is op 1 maart 2021 door de voorzitter van het PMT aan de AML Steering Council aangeboden, waarna er in een persconferentie enkele resultaten met de pers zijn gedeeld. Het NRA-rapport is op 27 oktober 2021, na grondige bestudering door de regering goedgekeurd. President Santokhi merkt op dat de regering de kritische kanttekeningen die in het document zijn opgenomen ter harte neemt. “De uitkomsten van de analyse zijn op geen enkele wijze beïnvloed. Het PMT heeft geheel onafhankelijk haar werkzaamheden verricht en daarover gerapporteerd,” benadrukt de regeringsleider. De regering heeft het ferme voornemen de internationale verdragen en normen ter zake niet alleen te onderschrijven, maar ook na te leven. Met het oog op transparantie zal de media een digitale versie van het NRA-rapport ontvangen.  President Santokhi is ervan overtuigd dat het vervolg wordt ingezet om de internationale reputatie en het gezag van Suriname te herstellen. Ook het vertrouwen van de internationale politieke en financiële wereld in ons land zal daarmee worden hersteld.