De Boodschap
Openbare Werken

OW installeert Evaluatie- en Adviescommissie aanbestedingen

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vond het van eminent belang om een evaluatie- en adviescommissie, met betrekking tot aanbestedingen te installeren. Deze werkgroep moet zich bezighouden met de uitvoering van werkzaamheden, uitgezonderd van projecten die in eigen beheer worden uitgevoerd.
Dit betekent dat gedane inschrijvingen bij aanbestedingen eerst een deskundige evaluatie ondergaan, alvorens een advies uit te brengen voor de keuze van de inschrijver. De installatie van de commissie vond plaats op maandag 21 juni 2021.
De OW-minister gaf verder duidelijk te kennen, dat de commissie onder andere wordt belast met het evalueren en beoordelen van inschrijvingsstukken van aanbestedingen. De commissie zal waar nodig de betreffende afdelingshoofden, onderdirecteuren en directeuren consulteren bij het uitbrengen van adviezen en het toezien op een nauwkeurig verloop van de aanbestedingen. Aanbevelingen aan de minister en de directie omtrent geconstateerde onvolkomenheden in de bestekken/werkomschrijvingen en in de aanbestedingsprocedure ten einde de kwaliteit van de bestekken te verbeteren en het uitbrengen van een gunningsadvies zit ook in de portefeuille.
De Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen zal voor een periode van twee jaren fungeren,  die bestaat uit : mr. Erwin Mohangoo, zowel lid als voorzitter van de commissie, Zenobia Wongsodikromo, lid tevens secretaris en Sitih Amat als lid. Tot slot wordt benadrukt dat het ministerie van Openbare Werken ingevolge haar taakstelling de zorg heeft voor het treffen van diverse civieltechnische, bouwkundige en groenvoorzieningen en diverse dienstverlenende activiteiten. Derhalve is het noodzakelijk om een Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen binnen het ministerie van Openbare Werken in te stellen om transparantie te garanderen.