De Boodschap
Kabinet van de President

Pleanaire vergadering CFATF bespreekt finaal concept

Als vervolg op het rapport van de Nationale Risico Analyse (NRA) dat in 2021 werd uitgebracht heeft Suriname in februari-maart 2022 het onderzoek gehad van de experts van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Zowel de NRA alsook het onderzoek van de CFATF zijn gericht geweest op het inzichtelijk maken van het huidig systeem van Suriname in het bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme alsook de financiering van de illegale handel in wapen en munitie (proliferatie). Het finaal concept van het rapport van de CFATF is inmiddels aangeboden aan de lidlanden van de CFATF en wordt besproken op de plenaire vergadering van de CFATF die deze dagen gehouden wordt op Cayman Island.

Op grond van de NRA heeft de regering in december 2021 een Nationaal AML/CTF Strategisch Plan opgesteld, welke mede aan de hand van het CFATF-rapport thans is herzien. Het herziene strategisch plan is ontwikkeld voor de periode 2022-2025 en hierin zijn de aanbevelingen uit het CFATF-rapport ook geïncorporeerd. Het plan omvat alle belangrijke elementen voor het landelijk kader die betrekking hebben op regelgeving, de handhaving daarvan en het toezicht op naleving daarvan alsook informatievergaring, opsporing, vervolging en berechting. In de berechtingsfase zullen verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen en het afpakken van illegaal verkregen vermogens tot de mogelijkheden behoren.

Naast de bovengenoemde strafrechtelijke interventie mogelijkheden zal ook gewerkt worden aan het implementeren van fiscale interventie systeem. Het Nationaal Strategisch Plan belicht 12 thema’s die onderverdeeld zijn in ongeveer 150 deelprojecten waarvan de uitvoering voor een deel is aangevangen en verder in de komende jaren moet worden geïmplementeerd.

De thematische gebieden behelzen onder meer:

 1. Beleid, coördinatie en coöperatie
 2. Versterken (inter-)nationale samenwerking
 3. Implementeren van een effectief op risico gebaseerd toezicht raamwerk
 4. Versterking institutioneel kader
 5. Verbetering effectiviteit van ML/TF/PF onderzoeken, vervolging en berechting met ontnemingsmaatregelen
 6. Versterking juridisch kader van het AML/CFT/CPF-raamwerk
 7. Implementatie van financial Inclusion beleid
 8. Bewustwording verder vergroten over AML/CFT/CPF bij alle stakeholders en het grote publiek
 9. Verbeteren van het toezicht op geld en waarde transporten over de grenzen
 10. Criminaliteitsbeheersing
 11. Reguleren van de kansspel-industrie
 12. Verbetering van datacollectie en het gebruik daarvan in het kader van handhaving en toezicht.

De regering heeft zich gecommitteerd op via de verantwoordelijke ministeries in de respectieve begroting budget te reserveren voor de uitvoering van het Strategisch Plan. Daarnaast zal ook gebruik worden gemaakt van de financiële ondersteuning en/of expertise van organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-American Development Bank (IDB), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Wereldbank alsook van bevriende landen.

De monitoring en implementatie van dit plan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de AML Steering Council (ASC) terwijl de coördinatie en bewaking van de uitvoering is gedelegeerd aan de AML-PIU. Op operationeel niveau heeft elke geïdentificeerde instantie de verantwoordelijkheid om de actiepunten te implementeren en daaromtrent tussentijdse rapportages te doen ten behoeve van de ASC.

Het doel dat beoogd wordt is om uiteindelijk een veilig en gezond financieel systeem te creëren door de beschreven maatregelen te implementeren. Hierdoor worden enerzijds de bedreigingen van money laundering en terrorisme- en proliferatie financiering teruggedrongen en anderzijds het AML/CTF/CPF-systeem van het land versterkt.

De regering heeft zich gecommitteerd om alles eraan te doen zodat ons land kan voldoen aan de internationale standaarden van de FATF en andere internationale organisaties en daardoor haar bijdrage leveren aan de wereldwijde strijd tegen money laundering, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.