De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi vraagt voor samenwerking tijdens CELAC conferentie

Het staatshoofd legt de nadruk op de kleine staten van de wereld die zwaar zijn getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie, de structurele schuldenlast en de economische achteruitgang, wat heeft geleid tot onstabiele politieke situaties, onveiligheid en zwakke samenlevingen. “Even uitdagend is de beperkte toegang tot goedkope financiering, vanwege de oneerlijke classificatie als middeninkomenslanden, die onze inspanningen op het gebied van wederopbouw, mitigatie en aanpassing belemmert. CELAC, zou de nieuwe kwetsbaarheidsindex, voorgesteld door CARICOM, moeten ondersteunen”, spreekt de regeringsleider de aanwezigen toe.

Volgens de president heeft Covid-19 ons allemaal laten zien dat schijnbaar internationale solidariteit in een crisis weinig of geen betekenis heeft en het heeft de zwakke punten onthuld van de effectiviteit van onze internationale mechanismen en mondiale juridische infrastructuur. “In eigen land is het sociale weefsel van onze samenlevingen veranderd, inclusief sociale normen en attitudes. En is het risico van een verdeelde samenleving, voor degenen die volledig zijn gevaccineerd en degenen die niet zijn gevaccineerd. Dit creëert nieuwe vormen van conflict en we moeten een passend antwoord vinden op deze nieuwe situatie”, geeft het staatshoofd aan. Hij gelooft dat onze inspanningen nu moeten worden gericht op hoe we ons organiseren, voor het “nieuwe normaal”, met Covid-19 in ons leven. De economieën moeten opnieuw opgebouwd worden, investeringsmogelijkheden moeten gecreëerd worden, obstakels moeten worden weggenomen, de economische samenwerking moet worden versterkt, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid moeten worden vergroot, vooral onder vrouwen en jongeren. In het kader van de oprichting, ook via CELAC, moeten een nieuw, eerlijk en billijk multilateraal systeem in Amerika en de wereld en nieuwe financieringsinstrumenten worden ontwikkeld. “De aan het licht gebrachte zwakke punten van ons gezondheidssysteem moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen en regionale samenwerking; we moeten ook aandacht besteden aan de onderwijskloof, die is veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. De sociale en psychologische aspecten op de lange termijn van de impact, veroorzaakt door de pandemie, moeten nog worden begrepen en aangepakt”, geeft de regeringsleider verder aan.

Terwijl we ons voorbereiden op de COP 26 begin november van dit jaar in Schotland, moeten we rekening houden met het volgende: Nobele idealen, zelfs met sterke politieke verplichtingen, betekenen niet veel, als dat niet ondersteund wordt met adequate en nieuwe financiële middelen. Landen die worden gekenmerkt door hoge bebossing, lage ontbossing en een CO2-negatieve omstandigheid, moeten worden gecompenseerd voor het in stand houden van de zuurstofproductie en moeten opereren als een koolstofreservoir, voor de wereld als geheel. Suriname blijft zich inzetten voor het Akkoord van Parijs en zal zich blijven inspannen voor energietransitie en een groene economie. Ik hoop dat wanneer we onze economieën ontwikkelen op basis van nieuwgevonden hulpbronnen, er geen dubbele moraal zal heersen, door onnodige belasting- en kostendruk op ons ontwikkelingspotentieel te leggen, door degenen die al van dezelfde hulpbronnen hebben geprofiteerd.

Tot slot roept president Santokhi CELAC op om een strategische expertgroep op te richten, deze uitdagingen in kaart te brengen en kansen te identificeren en passende innovatieve oplossingen te ontwikkelen, in de toekomst. Hij verzekerde de aanwezigen dat de Republiek Suriname zich blijft inzetten voor regionale integratie, bevordering van democratie, goed bestuur en versterking van de rechtsstaat, als een fundamenteel kader voor economische welvaart, duurzame vrede en internationale samenwerking.