De Boodschap
Kabinet van de President

Regering past ketenbenadering toe in rijstsector

Teneinde een ommekeer te brengen in de rijstsector van Suriname, zal de regering een ketenbenadering toepassen in deze branche. Dit maakte president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 23 april 2022 kenbaar tijdens de installatie van het Rijst Platform Nieuw-Nickerie op het commissariaat in het rijstdistrict. Volgens het staatshoofd worden bij een ketenbenadering de verschillende schakels in het productieproces op elkaar afgestemd. Hierdoor dragen deze bij aan verhoging van de efficiëntie, de productiviteit en uiteindelijk kwaliteitsverbetering van het product. De overheid, onderzoeksorganen, leveranciers van input, producenten, verwerkers, exporteurs, banken en consumenten, zullen allen regelmatig in overleg moeten treden, op basis van respect, openheid, eerlijkheid en redelijkheid naar elkaar toe.

Volgens president Santokhi is met de installatie van het platform de afstemming tussen de schakels, betrokken bij het productieproces van rijst geformaliseerd, als voorloper op het Productschap Rijst. Dit Productschap zal uiteindelijk moeten leiden tot onder andere: de bevordering van de rijstproductie en de rijstindustrie; de veiligstelling van de lokale consumptie; de bevordering van de rijstexport en bijproducten en de bevordering van de productie van padie, rijst en verdere verwerking tot traditionele en niet traditionele producten. Daarnaast zal het Productschap ook moeten resulteren in het plegen van onderzoek ter vergroting van de productie, kwaliteit en diversiteit; het bevorderen van consistentie en verbetering van de kwaliteit van de padie en het eindproduct.

Het staatshoofd gaf in zijn toespraak aan dat het beoogde Productschap moet leiden tot het bijhouden van ontwikkelingen in de rest van de wereld, in de rijstteelt en aanverwante activiteiten. Het moet ervoor zorgen dat de rijstsector bevordert naar de traditionele en niet-traditionele markten en het verlenen van diensten bij de vergemakkelijking van productie en export tegen kostenvergoeding. Verder zal de focus ook gelegd moeten worden op dataverzameling met betrekking tot de sector, het verstrekken van informatie, het vastleggen van trends en het maken van prognoses, en bevordering van overleg in de sector tussen overheid, producten, verwerkers en exporteurs.

Het Platform is de eerste stap, om het grotere doel te realiseren. De taken van het Rijst Platform omvatten: Implementatie en monitoring van afspraken en besluiten, die worden gemaakt en genomen tijdens de vergaderingen. Per kwartaal zal er verslag gedaan worden aan de belanghebbenden van de rijstsector, inzake de voortgang van de ondernomen acties, in het kader van implementatie van de gemaakte afspraken. Ook zal het een coördinerende rol met betrekking tot rehabilitatie en onderhoud van het waterbeheerstelsel hebben en het delen van het padie-, rijstkwaliteitsbeheers- en controletraject. Het platform zal regelmatig overleg voeren en besluiten nemen hoe de samenwerking verder te institutionaliseren ter oprichting van een definitief productschap.

Naast de genoemde taken, wordt expliciet gesteld, dat het Platform bevoegd is aanvragen voor vergunningen voor het opzetten van verwerkingsfaciliteiten te beoordelen, en daaromtrent advies uit te brengen aan overheidsinstanties. “Stakeholders, de rijstsector ligt in uw handen. De uitdaging die wij vandaag aangaan, zal moeten resulteren in meer dialoog, betere samenwerking met wederzijds voordeel voor alle betrokken stakeholders, met het uiteindelijke doel kwantitatief en kwalitatief hogere en betere productie en exportvolumes”, aldus het staatshoofd.