De Boodschap
Kabinet van de President

Regering roept vakbonden op pad van dialoog te blijven volgen

Het moge duidelijk zijn dat deze regering op basis van wederzijds respect lijnen heeft uitgezet om te geraken tot breed gedragen oplossingen die input kennen van het bedrijfsleven en de vakbonden. Vanuit diverse modaliteiten heeft de regering steeds getracht alle gedachten stromen, een platvorm te gunnen. Alhoewel het de vakbonden niet gelukte om te komen tot eenduidige voorstellen, zijn er diverse modaliteiten besproken van omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het herstel van de kapotgeslagen economie.

Zo hebben de samenwerkende vakbonden, genaamd 1:6, hun wenselijkheden kenbaar gemaakt die als volgt kunnen worden omschreven;

 1. Loonsverhoging en minimumloon aanpassing (eis SRD 16.63),
 2. Receptuur IMF stopzetten. Het land gezond maken op eigen krachten o.a. via goud- en houtsector en reorganisatie van de belastingdienst,
 3. Verhogen van belastingvrije som. Aanhouding van de verhoging van de Omzetbelasting,
 4. Het opschorten gouvernement take op de benzineprijs (prijzen van vooral de basisgoederen en nutsvoorzieningen moeten betaalbaar worden),
 5. Alle problemen binnen de gezondheidssector moeten onmiddellijk opgelost worden o.a. Bazo-kaarten, medicamenten, labkosten etc.,
 6. Gelijke kansen voor elke Surinamer
 • Aanpak domeingronduitgifte beleid in elk district. Elke Surinamer heeft recht op een stuk grond
 • Functies invullen ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging. Geloven in eigen kader
 • Afstappen van het nepotisme en vriendjespolitiek
 1. De regering moet ook inleveren en verantwoord omgaan met de financiële middelen van Suriname,
 • Geen onnodig consultants aantrekken met riante beloningen. Zoveel gebruik maken van eigen kader.
 • Mbt gekozen projecten dienen de juiste prioriteiten te worden gesteld, gezien de precaire situatie waarin het land nu verkeerd.

De president heeft, vooruitlopend op het onderhoud met hem, op zaterdag 14 augustus j.l. de groep 1:6 doen ontvangen door een cluster team van ministers om het een en ander te bespreken. Dit is geheel indachtig het beleid van de regering van Suriname om open te staan en te luisteren naar de meningen uit de samenleving.

In dit verband is doorgegeven dat het cluster team van ministers onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en vicevoorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, inmiddels begonnen is met een traject van besprekingen met vakbonden onder coördinatie van Ravaksur. Het doel van deze gesprekken is om een sociaal akkoord te bereiken en de gezamenlijke inspanningen tot herstel te bevestigen.

Op maandag 16 augustus j.l. heeft de president 1:6 mogen ontvangen op het Kabinet van de President in aanwezigheid van andere leden van de regering. Hun standpunten zijn vernomen en gehoord. De regering heeft verwoord waarom de stappen en maatregelen die nu genomen worden noodzakelijk zijn om van een onevenwichtige economie te gaan naar een gezonde en duurzame financiële huishouding.

Wij weten dat de getroffen maatregelen voor bepaalde groepen in de samenleving, het noodzakelijk maken om lastenverlichtende voorzieningen te treffen. Hiertoe heeft de Regering reeds vele initiatieven ontplooid en in werking gezet.

Wij staan op een belangrijk historisch kruispunt. Wij wensen de Surinaamse economie op te bouwen met elke Surinamer. Aldus het schrijven naar 1:6. Dat schrijven gaat verder door te stellen aan 1:6, dat hun bijdrage in deze ten zeerste op prijs wordt gesteld.

Namens de president is toen bevestigd wat naar voren is gekomen uit de discussies:

 1. De regering heeft besloten in het kader van de voortgaande lastenverlichting voor de komende drie maanden geen prijsverhogingen meer door te voeren. In deze periode is het ons voornemen om in gezamenlijk overleg met de sociale partners, een sociaal akkoord te bereiken
 2. Uw bonden, alsook anderen, worden opgeroepen om de lijsten van personen in te dienen die in aanmerking wensen te komen voor een bouwkavel
 3. De regering is doende te werken naar een tegemoetkoming op het inkomen van de Surinaamse burger, welke zal ingaan in september

a.s., wederom op weg naar een sociaal akkoord.

De regering is van overtuigd dat met de redelijke inbreng van elke Surinamer, wij dit mooi land tot grote hoogten kunnen brengen, met een duurzaam, veilig en leefbaar bestaan voor elke inwoner. Het vereist van eenieder in saamhorigheid bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Het leek ons gepast voor de volledige beeldvorming deze informatie te delen en elke Surinamer op te roepen steeds de gevolgen van zijn of haar keuze af te wegen. Laat u zich steeds leiden door datgene dat het algemeen belang van Suriname waarborgt. De regering laat verder optekenen dat zij zich blijvend zal inzetten om middels dialoog, blijvend herstel te waarborgen. Derhalve staat de regering altijd gereed om het ingeslagen pad van dialoog te continueren. Hierbij worden alle stakeholders opgeroepen in landsbelang dezelfde keuze te maken. Wij zijn dat verplicht aan ons nageslacht.