De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SPWE gereed om ook in 2023 ondernemers en organisaties bij te staan

De Raad van Toezicht en de directie van de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) hebben op dinsdag 17 januari 2023 minister Steven Mac Andrew ontvangen voor een presentatie over de verrichtingen van de stichting over het jaar 2022. Het meest in het oog springende wapenfeit is het klaarstomen geweest van tientallen personen, waaronder vooral jongeren en mensen met een beperking, om ze in staat te stellen een eigen micro-onderneming te starten. Dit geschiedde middels gerichte ondernemerschapstrainingen in het kader van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project. Het project maakte het mogelijk dat de trainingen kosteloos werden gepresenteerd aan de deelnemers die allen vielen onder de groep van kansarmen. Aan het eind van de training kregen de participanten zelfs een starterspakket mee, bedoeld als duwtje in de rug om daadwerkelijk een aanvang te maken met een onderneming. SPWE is een werkarm van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

Volgens de presentatie waren er geen uitvallers en hebben de deelnemers hun ondernemerskwaliteiten kunnen verbeteren of hun onderneming kunnen uitbreiden en bepaalde personen hebben daadwerkelijk een aanvang gemaakt met hun onderneming. De SPWE stimuleert ondernemerschap bij de beroepsbevolking, omdat ondernemingen, afgezien van het feit dat ze de ruggengraat vormen van de economie, een mogelijkheid zijn tot zelfredzaamheid en zelfontplooiing van personen. Het mentaal weerbaar maken van kleine zelfstandigen was een extra dimensie in de trainingen, om bewustwording te creëren onder de ondernemers hoe om te gaan met mentale problemen in relatie tot het in standhouden van de onderneming. Voorts heeft de stichting het afgelopen jaar meer dan 150 personeelsleden getraind van verschillende bedrijven op diverse gebieden. De SPWE wil voor dit jaar haar vleugels uitslaan naar verschillende rurale gebieden en het achterland.

Bij deze gelegenheid heeft minister Steven Mac Andrew zijn waardering uitgesproken naar de Raad van Toezicht, directie, staf en personeel toe, voor hun inzet bij het mede helpen uitvoeren van enerzijds het werkgelegenheidsbeleid en de bestrijding van armoede en anderzijds het jeugdbeleid om jongeren kansen te bieden om volwaardig te participeren in de maatschappij. Hij beschouwt ondernemerschap als een instrument voor zelfredzaamheid en tegelijkertijd het bestrijden van armoede. Tegen deze achtergrond bemoedigde hij het team van de SPWE om zich te blijven inzetten voor de doelgroepen waarop het ministerie zich vooral richt. Het stemt de bewindsman goed dat de focus niet alleen op Paramaribo is gericht, maar ook op het achterland, omdat hij een landelijke focus van de activiteiten van AWJ propageert. De minister heeft toegezegd dat de SPWE ook dit jaar mag rekenen op zijn volledige ondersteuning in haar streven om tot volle wasdom te komen, waardoor de stichting ook beter uit de voeten kan. Hij kondigde aan dat er binnenkort een nieuwe Raad Van Toezicht zal worden benoemd, aangezien de zittingsperiode van de huidige raad reeds is afgelopen. De Raad werd voorgezeten door Naomi Esajas- Friperson, die tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt is op AWJ.