De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Tafelberg; enige Roraima zandsteenberg in  Suriname

De Tafelberg (1026 meter) is in Suriname het enige overblijfsel van de Roraimazandsteenformatie. In 1966 werd de Tafelberg, de enige Roraima zandsteenberg in  Suriname,  conform de Natuurbeschermingswet 1954 ingesteld als natuurreservaat groot 140000 ha. De Tafelberg ligt  tussen de bovenloop van de Saramacca- en de Coppenamerivier.

De berg heeft een driehoekige vorm, het plateau is vlak, 10 kilometer breed met zijden van 15 kilometer. De meest interessante ecosystemen hier maken deel uit van de Roraimazandsteenformatie; de Tafelberg is opgebouwd uit primair regenwoud en savanne-ecosystemen. Het omvat de meest oostelijke Tepui (afgeplatte bergtop) in Zuid-Amerika.

In 1998  werd het Centraal Suriname Natuurreservaat ingesteld bij Staatsbesluit van 1998 no 65. Voornoemd reservaat beslaat een oppervlakte van 1.6 miljoen ha of te wel 16000 . Dit komt overeen met 10% van de oppervlakte van Suriname. Drie natuurreservaten zijn opgegaan in het Centraal Suriname Natuurreservaat te weten: het Raleighvallen natuurreservaat, het Tafelberg natuurreservaat en het Eilerts de Haangebergte natuurreservaat. Sinds 2000 staat het Centraal Suriname Natuurreservaat op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Op grond van artikel 3 van de Natuurbeschermingswet 1954 (Gouvernementsblad 1954 no. 26) berust het algemeen beheer van de natuurreservaten bij het hoofd van ’s Lands Bosbeheer die daartoe het advies inwint van de Natuurbeschermingscommissie. Conform artikel 4 van voornoemde wet heeft het hoofd van ’s Lands Bosbeheer de bevoegdheid om op advies van de Natuurbeschermingscommissie een natuurreservaat geheel of gedeeltelijk voor het publiek te sluiten. Het is verboden om dit gesloten gebied te betreden, tenzij met schriftelijke vergunning van het hoofd van ’s Lands Bosbeheer en met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden.

Artikel 5 lid a van voornoemde wet legt een verbod op activiteiten in een natuurreservaat: met opzet of door onachtzaamheid schade toe te brengen aan de bodemgesteldheid, het natuurschoon, de fauna, de flora of handelingen te verrichten waardoor afbreuk wordt gedaan aan de waarde van het reservaat  als zodanig. Ten behoeve van wetenschappelijke, opvoedkundige, culturele of andere doeleinden kan op basis van artikel 6 van voornoemde wet  speciale vergunning worden verleend door het Hoofd van ’s Lands Bosbeheer. Overtreders van de Natuurbeschermingswet riskeren op basis van  artikel 8  een hechtenis of geldboete.

Uitdrukkelijk  wordt vermeld dat het algemeen beheer van de natuurreservaten, zo ook de Tafelberg welke deel uitmaakt van het Centraal Suriname Natuurreservaat, berust bij het hoofd van  ‘s Lands Bosbeheer. Het is verboden om activiteiten in welke vorm dan ook  in een natuurreservaat uit te voeren!!! Overtreders van de Natuurbeschermingswet riskeren een hechtenis of geldboete. Voor schriftelijke vergunning betreffende wetenschappelijke, opvoedkundige, culturele of andere doeleinden dient u zich te wenden tot het Hoofd van ’s Lands Bosbeheer.