De Boodschap
Uncategorized

Wereld Biodiversiteit Dag 2021: Wij maken deel uit van de oplossing!

22 mei is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Wereld Biodiversiteit Dag. Op deze dag staat de wereld stil bij het belang van de biodiversiteit voor de mensheid. Het thema van dit jaar is “we are part of the solution”, vrij vertaald “wij maken deel uit van de oplossing”. Dit thema borduurt voort op het thema van vorig jaar “our solutions are in nature”. Volgens de VN dienen de thema’s als herinnering aan het feit dat biodiversiteit de antwoorden heeft op een aantal uitdagingen in het kader van duurzame ontwikkeling. Ondanks alle technologische ontwikkelingen die wij als mensen hebben bereikt, zijn wij voor onze basisbehoeften, voor ons bestaan – onze gezondheid, water, voeding, medicijnen, kleren, brandstof, onderdak en energie, om maar een paar dingen te noemen – volledig afhankelijk van de natuur.

Biodiversiteit of biologische diversiteit is de variëteit van levensvormen op de aarde, inclusief planten, dieren, micro-organismen, de genen die ze bevatten en de ecosystemen die ze vormen. Bij biodiversiteit denken velen vaak alleen aan het leven op land en vergeten hierbij de zeeën en oceanen. Een zeer groot deel van de biodiversiteit op onze planeet bevindt zich hierin en worden mariene biodiversiteit genoemd.

Suriname wordt wereldwijd gekenmerkt als een land met een zeer hoge biodiversiteit, vanwege onze rijkdom aan vele soorten planten, bomen, dieren unieke ecosystemen en andersoortige levensvormen die voorkomen aan land en in het water. Echter, wil dat dus niet zeggen dat de bedreigingen van het verlies van biodiversiteit waarmee ons land heeft te kampen, geen issues zijn? Wij hebben door onze rijke biodiversiteit meer natuurlijke rijkdommen om in te zetten voor onze ontwikkeling en hebben ook meer rijkdommen te verliezen indien dit niet op een duurzame wijze geschiedt.

De VN heeft in 1992 een verdrag uitgewerkt ter bescherming van de biodiversiteit. Deze overeenkomst tussen de grote meerderheid van ‘s werelds overheden is gericht op het behoud van de ecologische basis van de aarde in combinatie met economische ontwikkeling. De CBD oftewel het verdrag inzake Biologische Diversiteit kent drie hoofddoelstellingen: behoud van biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan, en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren. Hoewel er al verschillende internationale afspraken bestonden op het gebied van natuur, was deze overeenkomst het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen. Dit verdrag is tot op heden door 196 landen aangenomen.

Voor Suriname is het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het CBD-verdrag in ons land. Het ministerie heeft als algemene doelstelling onder andere het zorgdragen voor een optimale, duurzame en gecoördineerde aanwending en benutting van de hulpbronnen bodem, water, lucht en biodiversiteit en ecosystemen van ons grondgebied, waarbij mens en milieu centraal staan.

Voor het ministerie van ROM staat biodiversiteit hoog op de agenda. Er is binnen het Ministerie een aparte afdeling toegewijd aan Beheer en Behoud van Biodiversiteit, welke onder andere het CBD-verdrag monitort. Er zijn recent drie commissies bij het ministerie geïnstalleerd, namelijk de commissie voor Kustbescherming en Oceaanbeer, de nationale Biodiversiteit Commissie en de Interdepartementale Commissie Bioveiligheid. Deze zijn samengesteld uit verschillende actoren, actief in de verschillende biodiversiteit gerelateerde sectoren en zijn toegespitst op de verschillende sub-onderwerpen binnen biodiversiteitbeheer. Deze commissies zullen het ministerie ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken. Het ministerie van ROM zal rond de viering van Wereld Milieu Dag op 5 juni 2021 met virtuele activiteiten, ook het beleidsgebied biodiversiteit nader belichten.