De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werkgelegenheid vereist aanpak vanuit verschillende invalshoeken

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft bij afzonderlijke kennismakingsbijeenkomsten met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en met het Arbeidsadviescollege (AAC) haar plannen ontvouwd. Het centrale thema dat steeds terugkomt in de uiteenzetting van haar plannen is werkgelegenheid en jongeren.

Zo wenst de bewindsvrouw vanuit verschillende invalshoeken werkgelegenheid te bevorderen en in te vullen. In de eerste plaats door vacatures in het gehele land in kaart te brengen met de bedoeling deze te doen invullen door werkzoekenden. Waar nodig zullen vaardigheden middels gerichte trainingen worden ontwikkeld. Voorts wenst de minister door de verhoging van de employability van werkenden hun inzetbaarheid te vergroten met de bedoeling hun baan te behouden. Ook hier zullen trainingen het middel zijn om het doel te bereiken. De uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid zullen door haar vooral worden benaderd vanuit de invalshoek: stimulering klein-ondernemerschap, innovatie en productiviteit onder werkzoekenden en overtollige ambtenaren die allen als klein-zelfstandigen hun brood kunnen verdienen.

Volgens Kuldipsingh is invulling van werkgelegenheid op de traditionele manier van vraag en aanbod afhankelijk van de stand van de economie. Hoe minder bedrijvigheid hoe minder werkgelegenheid, in tegenstelling tot bevordering van klein-ondernemerschap, innovatie en productie. Volgens haar kan de groei van het klein-ondernemerschap, afgezien van de creatie van werkgelegenheid, tegelijkertijd ook een prikkel zijn voor herstel- en groei van de economie. Tegen deze achtergrond vindt de bewindsvrouw dat de werkarmen van het ministerie zich zullen moeten gaan heroriënteren op hun taken met de bedoeling snel te kunnen inspelen op de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ze noemde in dit verband de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en de Arbeidsbemiddeling die een sleutelrol hebben te vervullen. Het opstarten van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) staat in dit verband hoog op haar agenda.

VSB-voorzitter, Brayen Renten, erkent het belang van ondernemerschap onder jongeren. Zijn organisatie biedt daarom middels VSB Young Management (VSB YM) een forum aan Jonge ondernemers om hun bedrijf en onderneming, professioneel te ontwikkelingen middels onder andere: netwerken, workshops, lezingen en seminars. Voorts heeft de VSB het belang van de  voortzetting van het tweede Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP-2) benadrukt, de behandeling van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) door DNA en heeft  de organisatie aandacht gevraagd voor de representering van het bedrijfsleven in het Tripartiet Overleg (TO).  Het AAC dat een werkarm is van de minister en dat inspraak verschaft aan het bedrijfsleven, de vakbeweging en overheid bij het ontwikkelen van wetgeving op het arbeidsvlak, heeft zich bereid verklaard ondersteuning te geven aan de bewindvrouw als de plannen van de minister meer wettelijk kader vereisen.