De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ-minister krijgt bezoek van ILO-Decent Work Team director Dennis Zulu

Vlnr: Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt), Ingerlyn Caires (Senior Programme Officer ILO Decent Work Team), Dennis Zulu (director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean), minister Steven Mac Andrew, Johannes Lars (Deputy Director ILO Decent Work Team ), Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken), Jimmy Belfor (directeur Arbeid), Rowan Noredjo (Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie).

Ter voorbereiding op het derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCPS-III) heeft minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken de heer Dennis Zulu, director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Tijdens deze ontmoeting is gesproken over het tweede DWCPS dat sedert 2019 in uitvoering is en nu in een afrondende fase verkeert. Bij deze gelegenheid zijn vooral de verbeterpunten benadrukt ter uitvoering van het derde programma voor ons land (DCWPS-III). Dit programma moet van meerwaarde zijn ter verbetering van het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid in Suriname. De deskundigen van het ILO Decent Work Team, Johannes Lars, Deputy Director en Ingerliyn Caires, Senior Programme Officer, zijn ook deelgenoot geweest van deze bijeenkomst, welke heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 juni 2022.

Minister Mac Andrew ziet Decent Work als een leidraad voor het uit te voeren arbeidsbeleid. Sociale dialoog zal volgens hem ook weer de basis vormen voor de voorbereiding en de uitvoering van het volgende Decent Work Country Programme. De bewindsman is zich ervan bewust dat dit programma, dat gedragen wordt door de sociale partners, een duurzame bijdrage zal moeten leveren aan het bevorderen van fatsoenlijk werk in Suriname. Het DWCPS-II dat thans wordt uitgevoerd zal eind dit jaar worden afgesloten. De minister heeft aangegeven dat ondanks de Covid-19-pandemie, de uitvoering van het programma een succes genoemd mag worden. De bewindsman kijkt uit naar de ontwikkeling van het derde Decent Work Country Programme dat aansluitend op het tweede programma, in 2023 zal aanvangen.

De AWJ- minister heeft bij deze gelegenheid ook duidelijk gemaakt dat hij in het Derde Decent Work Country Programme een specifieke focus wilt op werkgelegenheid en daarmee verband houdende factoren. In dit kader heeft de bewindsman reeds een brief gericht aan de heer Zulu over zijn visie. De minister ging ook in op het belang van vakscholing voor risicojongeren, zoals drop-outs en tienermoeders. Deze groep verdient volgens hem een kans om een vak te leren zodat ze de arbeidsmarkt kunnen betreden met beroepsgerichte vaardigheden. Hij heeft daarom gewezen op het belang van vakscholing in Suriname en hierbij op de taak van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) om jongeren klaar te stomen, hetzij als werknemer of als zelfstandige. Minister Mac Andrew is ingenomen met het bezoek van de ILO en bedankte de organisatie voor haar ondersteuning, met name voor verleende technische assistentie. Bij het scheppen van banen in ons land, zullen deze volgens hem niet slechts moeten voldoen aan de beginselen van fatsoenlijk arbeid, maar zullen ze ook moeten bijdragen aan duurzaamheid.

Dennis Zulu, is zeer tevreden over de uitvoering van het DWCPS-II en is ingenomen met de inspanningen van de minister om kansen van jongeren die de arbeidsmarkt betreden te vergroten. De ILO-director is zich ervan bewust dat de Covid-19-pandemie met haar naweeën, negatieve invloed heeft op werkgelegenheid in Suriname en juicht daarom de inzet van het ministerie toe om vooral risico jongeren te helpen om hun weg te banen tot de arbeidsmarkt. De ILO-functionaris twijfelt er niet aan dat de uitvoering van het volgende DWCP in Suriname eveneens een succes wordt. Hij ziet graag dat jongeren nu al klaargestoomd worden voor de olie- en gasindustrie die voldoende werkgelegenheid zal bieden. De delegatie kijkt uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking met Suriname. Er zullen nog gesprekken volgen met de ILO en het Decent Work Team om vast te stellen welke specifieke programma’s in het kader van het DWCPS zullen worden uitgevoerd.