De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ presenteert onderzoeksresultaten suïcidaal gedrag jongeren

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) houdt aan de vooravond van World Suicide Prevention Day (Wereld Suïcide Preventie Dag) een presentatie over de bevindingen van een uitgevoerd onderzoek over suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar in Suriname. Dit zal op vrijdag 9 september 2022 het geval zijn. De aanleiding van het onderzoek is dat suïcide onder jongeren in Suriname een zorgwekkende trend vertoont. Met de bevindingen van dit onderzoek wenst het ministerie inzicht te krijgen in het probleem, waardoor gerichte acties ondernomen kunnen worden naar jongeren toe met suïcidaal gedrag. Ook kan het ministerie zich hierna richten op preventie om het aantal suïcides en pogingen tot suïcides onder jongeren te verminderen of zelfs te voorkomen.

Het ministerie van AWJ dat het jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft, zal zijn volle gewicht in de strijd werpen om een halt toe te roepen aan zelfdoding onder jongeren. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie deskundigen aangetrokken en hen de opdracht gegeven onderzoek te doen op dit vlak. De deskundigen, Graciëlla Hunte en Fariël Ishaak, hebben het onderzoek uitgevoerd. Mevrouw Hunte was belast met de desk review, online survey en het ontwikkelen van een actieplan, terwijl mevrouw Ishaak de opdracht heeft gekregen om de sociaal maatschappelijke- en psycho-sociale dienstverleners in Suriname in kaart te brengen. Intussen is het onderzoek afgerond en er zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze zullen op vrijdag 9 september 2022 gepresenteerd worden door de deskundigen aan het ministerie en aan stakeholders. Er zal tegelijkertijd ook een actieplan worden gepresenteerd voor de komende jaren.

Het bedoelde plan moet bijdragen aan de SDG-doelstelling 3, namelijk zorgen voor een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen van alle leeftijden. Deze doelstelling beoogt dat acties van landen ertoe moeten leiden dat in 2030 vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten met 1/3 moet verminderen door middel van preventie en behandeling, alsook het bevorderen van geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid is even belangrijk als lichamelijke gezondheid en daar zal middels het bedoelde actieplan invulling aan worden gegeven. Het onderzoek is gefinancierd door Unicef.

Wereldwijd komt onder jongvolwassenen zelfdoding vaker voor en is er zelfs sprake van een sterke stijging in de afgelopen jaren. Voor wat Suriname betreft is uit statistieken gebleken dat het aantal suïcide gevallen per honderdduizend inwoners, in vergelijking met andere landen, aanzienlijk hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde. Zo blijkt uit cijfers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat er in een tijdsbestek van 7 jaren bijna 850 gevallen van suïcide onder jongeren van 12 tot 30 jaar zich hebben voorgedaan. Naar verschillende internationale bronnen, waaronder de PAHO en de WHO, blijkt dat rond 2016-2017 het aantal zelfmoordgevallen in Suriname ongeveer 23 op de honderdduizend personen is geweest. Dit terwijl het wereldwijd gemiddelde, gemeten over 181 landen, 9 op de honderdduizend bedraagt. Suriname is op de vierde (4de) plaats, op de index van zelfdoding, wat heel zorgwekkend is. Uit een vorig onderzoek dat is uitgevoerd in 2015 onder de naam “Langa Wan Anu”, is toen gebleken dat de oorzaak van zelfdoding onder jongeren vooral depressies en angststoornissen was.

Het ministerie heeft bewust gekozen om de onderzoeksresultaten en het actieplan te presenteren aan de samenleving aan de vooravond van de Internationale Dag van Suïcide Preventie op 10 september. Hiermee wenst het ministerie een statement te maken over het voorkomen van zelfdoding van burgers, in het bijzonder jongeren. Het ministerie grijpt deze gelegenheid aan om de samenleving op te roepen stil te staan bij zelfdoding en na te denken over zelfmoord, maar vooral hoe wij gezamenlijk ons kunnen inzetten om te voorkomen dat jongeren zinloos een einde maken aan hun leven.