De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ zet stappen naar gecoördineerd versnipperd Jeugdbeleid

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op basis van haar verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid op dinsdag 14 maart 2023 een bijeenkomst georganiseerd met de verschillende ministeries, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid. Bij deze gelegenheid hebben de vertegenwoordigers van de ministeries hun beleidsprogramma’s en activiteiten gericht op de jeugd over het jaar 2023 gepresenteerd met de bedoeling dat deze op elkaar worden afgestemd. Om een integraal en gecoördineerd jeugdbeleid uit te voeren heeft het ministerie van AWJ de contouren aangegeven waarbinnen beleidsprogramma’s dienen te worden geïmplementeerd. Zo noemde het ministerie het ‘Jeugdprofiel’ en het concept ‘Youth POWER’ niet slechts als de fundamenten van het jeugdbeleid, maar als richtsnoer voor de overige ministeries bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Op de bijeenkomst die goed was bezocht door vertegenwoordigers van de overige ministeries, is de noodzaak van afstemming, stroomlijning en coördinatie gebleken en is daarom besloten om de bijeenkomst in het vervolg halfjaarlijks te houden onder de naam van ‘Evaluatie en Planning’.

De aanwezigen zijn aan het begin van de verschillende presentaties toegesproken door minister Steven Mac Andrew. De bewindsman benadrukte dat coördinatie van het beleid onontbeerlijk is, omdat het nu gefragmenteerd plaatsvindt, aangezien diverse ministeries verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten. Coördinatie is dus noodzakelijk, zodat programma’s en activiteiten, die nu nog versnipperd worden uitgevoerd door de overheid, een beter rendement kunnen opleveren. De minister benadrukte voorts, dat coördinatie ook noodzakelijk is, zodat er geen onnodige duplicatie plaatsvindt van activiteiten, vooral nu in een situatie van schaarse middelen. Coördinatie aldus de bewindsman moet ertoe leiden dat de uitdagingen waarvoor jongeren staan gezamenlijk worden aangepakt op holistische wijze. Hierdoor kan volgens hem sneller worden gereageerd en worden ingespeeld op ontwikkelingen en uitdagingen de jongeren rakende, zodat er waar nodig correctief opgetreden kan worden middels programma’s en activiteiten. De coördinatie van het jeugdbeleid moet volgens hem ook resulteren in het voorkomen, dat jongeren niet ontsporen en in ongunstige sociaal-maatschappelijke omstandigheden komen te verkeren.

De directeur van Jeugdzaken, Mangroe, vulde de minister aan in haar presentatie over het Jeugdprofiel en het concept ‘Youth POWER’ door de vertegenwoordigers van de ministeries te wijzen op het belang van het bundelen van de krachten overheidsbreed. Ze ziet deze bundeling als een noodzaak om programma’s te harmoniseren en om gezamenlijk te werken aan projecten voor jongeren, waardoor er niet meer langs elkaar heen kan worden gewerkt. Het Jeugdprofiel bevat volgens haar een aantal richtlijnen met de bedoeling om jongeren op het goede spoor te houden. Richtlijnen waaronder: onderwijs volgen; vaderlandsliefde hebben; respect hebben voor iedereen; niet discrimineren; niet pesten, creatief, proactief en assertief zijn. Om de jongeren zover te krijgen om te voldoen aan het jeugdprofiel, zal volgens haar het concept Youth POWER daartoe een bijdrage moeten leveren. Dit concept bestaat volgens haar uit vijf pilaren waar het jeugdbeleid overheidsbreed op moet zijn gericht. Deze pilaren zijn: Participatie; Ontwikkeling, Weerbaarheid; Economische activiteiten; en Rechten. De beginletters van deze kernwoorden vormen het acroniem ‘POWER’.

De bedoeling van deze presentatie was om de verschillende ministeries zover te krijgen dat bij het ontwikkelen van hun deel van het beleid dat gericht is op de jeugd, zowel het jeugdprofiel als het concept ‘Youth POWER’ als leidraad zal dienen. Mangroe heeft van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt om de overige ministeries bekend te maken met het Caricom Youth Development Actieplan (CYDAP). Dit plan dient als leidraad voor ontwikkeling van de jeugd in de Caribische regio en ons jeugdbeleid moet ook daarop worden afgestemd. Suriname is overigens ook portfoliohouder voor Youth binnen de Caricom.