De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Commissie Armoedegrensbepaling geïnstalleerd

De Commissie Armoedegrensbepaling is een feit. Deze commissie is geïnstalleerd door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). De installatie heeft op donderdag 8 juli 2021 plaatsgevonden Het doel van deze werkgroep is om een armoedegrens vast te stellen, zodat inzicht verkregen wordt in het aantal personen dat onder de armoedegrens leeft. Hiermee zal de regering aan de slag gaan door het sociaalbeleid en programma’s te ontwikkelen en aan te passen. Getracht zal worden om personen die in armoede zijn geraakt of leven een betere inkomens- en bestaanszekerheid te bieden.

De commissie is belast met het opstellen van een plan van aanpak met activiteiten en werkprogramma’s en de behorende begroting; het definiëren van de relevante begrippen, zodat iedereen weet waarover er wordt gesproken; het bestuderen en becommentariëren en eventueel updaten van het conceptrapport “Armoedegrens Suriname”, welke tijdens de vorige regering door een nationale commissie voorbereiding Armoedegrens in Suriname is uitgebracht; het verzamelen van nodige informatie voor het doen van voorstellen aan de regering met betrekking tot een nationale armoede grens; het uitbrengen van een rapport met de resultaten van de commissie.

De voorzitter van de commissie is Shoblinadebie Chotkan-Somai namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De leden zijn: Saskia Donk (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Camille Bosk (Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Chanique Bipat (Regionale Ontwikkeling en Sport), Ashna Mahepal (Defensie), Rosita Woodley-Sobhie (Institute for Graduate Studies and Research), Anjali D’Abreu-Kisoensingh (Financiën en Planning), Saskia Resosemito-Wallerlei (Stichting Planbureau Suriname), John Goedschalk (Vereniging van Economisten in Suriname). Als secretaris zal Xuxarra Hardajal functioneren.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat de huidige armoedegrens is achterhaald. Vanwege de economische crisis en de gevolgen van de COVID-19-pandemie wordt het voor mensen steeds moeilijker om rond te komen. De bewindsvrouw benadrukte dat er een dusdanige duurzame aanpak moet komen dat mensen in staat zullen zijn om deze moeilijke periode te kunnen overbruggen. Daarom is het belangrijk een nieuwe armoedegrens te bepalen. Het tegengaan van armoede zal middels een integrale aanpak van de overheid benaderd worden, waarbij meerdere ministeries een rol te vervullen hebben. Het ministerie van AW&J heeft binnen het nationaal beleidskader met betrekking tot het armoedevraagstuk als primaire rol om zaken op het gebied van arbeid, met name werkloosheid, lage lonen en arbeidsbescherming, die belangrijke oorzaken van armoede zijn, aan te pakken.