De Boodschap
Kabinet van de President

Diaspora Engagement Policy cruciaal voor ontwikkeling

Diaspora Engagement Policy oftewel beleid om diaspora aan te trekken, is cruciaal voor de ontwikkeling van Suriname. Het is daarom van belang om een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen de lokale Surinamers en zij die in diaspora zijn. De eerste stap hiertoe is een diasporaseminar op maandag 21 augustus 2023 in Mingle Paramaribo, welke wordt georganiseerd door het Diaspora Instituut Nederland in samenwerking met de Tabto Group NV. Het seminar moet volgens DIN-voorzitter John Brewster en Winston Wilson, Senior Partner van Tabto Group NV, de bouwstenen aandragen voor alles dat nodig is om de diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Uiteindelijk moet er een plan uitrollen voor een nationaal en integraal diasporabeleid.

Volgens voorzitter Brewster wil het DIN een open dialoog met de Surinaamse gemeenschap. Hij merkt op dat het idee om Suriname samen met de diaspora te ontwikkelen nog niet goed heeft postgevat in de Surinaamse samenleving. Brewster spreekt van een “sentiment” als zou de diaspora willen uitleggen hoe Suriname ontwikkeld moet worden. “Daarom willen we in gesprek gaan met de Surinaamse samenleving om helderheid te verschaffen waarvoor we er wel zijn en niet.” De functionaris benadrukt dat het DIN niet is opgericht om met “fresh capital” naar Suriname te komen, maar om kennis en kunde te verzamelen, en ervoor te zorgen dat investeerders in Nederland en de rest van de wereld geïnteresseerd raken om in Suriname te ondernemen.

Brewster noemt de samenwerking met de Tabto Group NV een logisch huwelijk. Het DIN zocht al enige tijd een focal point in Suriname, dat niet alleen; zij wil als instituut uit Nederland ook de public-private partnership aangaan en stimuleren. Wilson, die evenals Brewster bestuurskundige is, zegt dat bij het maken van beleid het belangrijk is om het bedrijfsleven te betrekken om zo groei en ontwikkeling tot stand te brengen. Hij legt hiermee dan ook meteen de nadruk op een Diaspora Engagement Policy. Suriname is volgens Wilson een van de weinige landen in de wereld zonder beleid waarbij de diaspora betrokken wordt. “Engagement policy om de basis te leggen voor ontwikkeling is heel belangrijk. Je gaat geen diaspora krijgen om te investeren, kennis en kunde beschikbaar te stellen voor Suriname als bepaalde zaken nog steeds niet geregeld zijn en er geen duidelijk plan is”, aldus Wilson.

Hij zegt dat tijdens het seminar, maar ook in de onderlinge samenwerking de focus zal worden gelegd op diaspora diplomatie, hetgeen belangrijker is dan diaspora kapitaal. Wilson: “Je kan veel geld hebben, maar het wordt veelal toch niets als je niet de juiste kennis en kunde aan boord hebt en daardoor de juiste stappen zet voor een succesvolle implementatie of uitvoering.” Tabto Group NV wil samen met het DIN en het overige bedrijfsleven in Suriname concrete projecten neerzetten. Hiervoor zijn er reeds beleidsvelden geïdentificeerd zoals onderwijs, capaciteitsopbouw en industrialisering. Daar er ook raakvlakken zijn tussen de missie, visie en doelstellingen van de twee organisaties, hebben zij elkaar ook gevonden om samen een bijdrage te leveren aan een beter Suriname. Wilson geeft aan dat Suriname genoeg grondstoffen c.q. mogelijkheden heeft om zijn eigen ontwikkeling te bewerkstelligen. De uitdaging is echter hoe dit samen met de diaspora te doen. Brewster voegt eraan toe dat er heel veel initiatieven zijn geweest, maar dat men tegen muren is gestuit en gefrustreerd is teruggegaan. DIN heeft daarom ook in Nederland veel werk te verrichten om het vertrouwen te herstellen en hoop terug te brengen.

De organisatie heeft de stappen hiertoe reeds gezet en na bijeenkomsten in Nederland drie projecten geïdentificeerd, waarop er resultaatgericht gewerkt zal worden. Een van de projecten is het opzetten van een houtfabriek. Behalve dat hiermee arbeidsplaatsen gecreëerd zullen worden, is het voornamelijk de bedoeling om buitenlandse investeerders, het Surinaamse midden- en kleinbedrijf (MKB) en alle actoren uit de houtketen erbij te betrekken. Daarnaast wil het DIN zich richten op het onderwijs. De organisatie heeft reeds vijf scholen geadopteerd. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er al een behoeftematrix voor deze onderwijsinstellingen ontvangen. Op korte termijn zullen er containers met acute noodhulp naar Suriname verzonden worden, terwijl er op de lange termijn docenten omgeschoold zullen worden, digitalisatie zal plaatsvinden, de ouderparticipatie aangescherpt zal worden en mediatheken opzet zullen worden.

De DIN-voorzitter benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de diaspora uit Nederland alles in Suriname gaat komen doen. “Als die gedachte bestaat, dan is het een misvatting. We gaan het samendoen, met het bedrijfsleven, het middenveld en de samenleving.” Het seminar heeft daarom als thema: “Wi Na Wan”. Brewster legt verder uit dat het niet slechts om de diaspora in Nederland draait, hoewel zij met ongeveer 300.000 man de grootste groep Surinamers buiten de landsgrenzen is. Hij vertelt dat bij een van de meest recente bijeenkomsten van het DIN er Surinaamse diaspora uit China, Indonesië, Amerika, Dubai, Aruba, Brussel en Albanië aanwezig was. “Overal zijn er Surinamers. En ze zijn actief geworden toen ze hoorden dat het DIN het vehikel wordt om de diaspora te verbinden met het thuisland. Het instituut is ook van plan een app te ontwikkelen voor Surinaamse diaspora over de hele wereld.