De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO hoort aandachtspunten stakeholders Brokopondo aan

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft op vrijdag 16 september 2022 een bezoek gebracht aan het district Brokopondo om met stakeholders aldaar van gedachten te wisselen over hoe Decent Work het leven van de binnenlandsgemeenschappen kan verbeteren. De ILO-delegatie bestond uit 11 functionarissen van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, inclusief directeur dr. Dennis Zulu, alsook 2 consultants die belast zijn met het ontwerpen van het derde Decent Work Country Programme Suriname (DWCP SU) dat volgend jaar zal lopen. De delegatie werd begeleid door vertegenwoordigers van de DWCP SU II Monitoringscommissie en enkele functionarissen van AWJ.  Zowel AWJ als de ILO ziet graag dat Decent Work ingang vindt in het gehele land, dus ook in de rurale gebieden en in het binnenland en dit moet volgens hen tot uiting komen in het derde DWCP dat nu wordt ontwikkeld om per 1 januari 2023 met de implementatie van start te kunnen gaan. Tegen deze achtergrond is het bezoek aan het binnenland afgelegd.

De lokale stakeholders, bijeengekomen op uitnodiging van districtscommissaris Ludwig Mendelzoon op het burgerinformatiecentrum, hebben aangegeven dat ze graag zien dat Decent Work leidt tot betere en meer banen in het binnenland, wat moet zorgen voor een beter leven van binnenlandbewoners zonder armoede. Voorts zien ze ook dat Decent Work bijdraagt aan veiliger werkomstandigheden en verbeterde sociale zekerheid.  Deze aandachtspunten zijn volgens hen ingegeven door onder andere: misstanden in de kleinschalige goudwinning in welke sector veel binnenlandbewoners hun brood verdienen, bedrijven in het binnenland die zich niet houden aan de arbeidswetgeving, een tekort aan geschikte alternatieve werkgelegenheid, en een tekort aan skills onder de bewoners om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De lokale stakeholders benadrukten ook het belang van de ratificatie van de ILO-Conventie No. 169 en onderrichting van het personeel van het bestuurskantoor op het gebied van de arbeidswetgeving.

De lokale stakeholders bestonden uit vertegenwoordigers van het districtsbestuur, de districtsraad, de ressortraad, enkele ondernemers en functionarissen van het bestuurskantoor aldaar. Inleidingen werden gehouden door DC Mendelzoon, de voorzitter van de Monitoringscommissie DWCP SU II, Glenn Piroe en ILO-directeur, Dennis Zulu. De stakeholders zien graag dat deze aandachtspunten worden verwerkt in het derde Decent Work Country Programme. Dit moet zich volgens hen in de praktijk vertalen in vak trainingen en trainingen in ondernemingschap voor binnenlandbewoners, waardoor ze met de opgedane skills in staat zullen zijn producten en diensten aan de man te brengen. Hiermee kunnen ze zelfvoorzienend worden. Voorts verwachten ze dat het derde DWCP zal resulteren in regelmatige controle van de Arbeidsinspectie in bedrijven in het binnenland met het doel dat bedrijven zich houden aan de arbeidswetgeving en dat toezicht wordt gehouden op de veiligheid en gezondheid van werkenden in onder andere de kleinschalige goudwinning en houtkap.

Na de dialoog op het bestuurscentrum te Brokondo heeft de delegatie een zeer constructief onderhoud gehad met kapitein Lloyd Read van Pierre Kondre. Hij benadrukte het belang van Decent Work, arbeidsrechten, landrechten en de ratificatie van het ILO-Verdrag No. 169. Daarop werd door de ILO-directeur kort ingegaan. Hierna volgde een oriëntatie op ananasvelden in het gebied Pierre Kondre/Redi Doti door 2 plaatselijke coöperaties, Asaja Kawino Coöperatie uit het inheemse dorp Pierre Kondre en de Agro Coöperatie Pierre Kondre/ Redi Doti die in totaal 27 leden kennen. Van het fruit produceren ze sap, stroop en jam. Deze initiatieven worden volgens hen bemoeilijkt door het niet erkennen van de grondenrechten van de inheemsen en marrons die betrekking hebben op hun woon- en leefgebieden. Hierdoor kunnen ze volgens hen moeilijk aan financiering komen voor uitbreiding van hun landbouwgrond en aanschaf van landbouwmachines. Ze hopen dat het derde Decent Work Programme een aanzet kan geven tot erkenning van hun grondenrechten.

De ILO en het ministerie van AWJ namen de aandachtspunten en overige input mee bij het formuleren van het derde DWCP dat geschiedt met technische assistentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Bij Decent Work gaat het om het centraal stellen van de noden en behoeften van werknemers in een land met hun gezinnen en van de ondernemers die banen scheppen in een land. Decent Work en Economische Groei is goal nummer 8 van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030, waaraan Suriname zich ook heeft gecommitteerd. Bij Decent Work spelen een cruciale rol: de creatie van fatsoenlijke banen, arbeidsrechten, sociaal dialoog en sociale bescherming (waaronder sociale zekerheden). Op korte termijn volgen sessies vanuit het ministerie over arbeidsrechten voor het personeel van het bestuurskantoor en volgt er overleg over plaatselijke kinderarbeid.