De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Klimaatsverandering en watermanagement cruciale factoren voor rijstgarantie

Wereldwijd worden de effecten van klimaatsverandering steeds meer merkbaar. Ook Suriname blijft niet bespaard. De gebruikelijke neerslaghoeveelheden per seizoen zijn de afgelopen jaren drastisch gestegen met als gevolg overstromingen over het gehele land. De agrarische sector in het algemeen heeft zware klappen moeten incasseren met als gevolg schaarste alsook prijsstijgingen vanwege het minimale aanbod en de grote vraag resulterende in ontevreden consumenten.

De rijstsector heeft de effecten van klimaatsverandering ook van nabij ervaren. In de afgelopen twee jaren is een daling geweest van de ingezaaide arealen en daardoor ook in de productie van rijst. Vooraf aan elke inzaai is optimale grondbewerking een vereiste. Echter, door de langdurig aanhoudende regens, is de grond verzadigd met bodemwater met als gevolg drassige bodems die grondbewerkingswerkzaamheden bemoeilijken. Machines zitten vast en kunnen niet worden ingezet. Hierdoor kan ook niet worden ingezaaid. Andere onderliggende oorzaken zijn achterstallig onderhoud op het gebied van waterwerken, infrastructuur en het niet optimaal beschikbaar zijn van goed zaaizaad.

Desondanks is er met vereende krachten van de rijstboeren en de overheid toch ongeveer 25.000 ha ingezaaid. Om deze grootte op te voeren, zal overgegaan moeten worden naar uitvoering van de structurele maatregelen die zijn opgenomen in het werkplan 2022-2023 van het platform rijstsector.

De afgelopen inzaai is gehaald met heel veel inspanning maar, in het kader van het veiligstellen van de voedselvoorziening, zal alles in het werk gesteld moeten worden om straks, over een maand, de oogst binnen te halen. Ook hiervoor zijn goed gedraineerde gronden nodig anders blijven de machines weer vastzitten.

Een belangrijke voorwaarde voor optimale rijstproductie is goed watermanagement, zeker nu klimaatsverandering een duidelijk aanwezige factor is. Met de effecten van klimaatsverandering zal dit aspect nu meer dan ooit in place gebracht moeten worden ongeacht welke regering aanzit.

Stakeholders zullen de handen in elkaar moeten slaan. Effecten van klimaatsverandering kunnen geminimaliseerd maar moeilijk gestopt worden, wat betekent dat de nadruk gelegd zal moeten worden op goed waterbeheer.

Het Platform Rijstsector bevindt zich in de fase van uitvoering van het werkplan 2022-2023 waarbij actiepunten, die op kort termijn resultaat opleveren, de prioriteit genieten waaronder ook enkele die betrekking hebben op het aspect van watermanagement.