De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Kwetsbare afnemers ontvangen 50% korting op maandelijkse stroomrekening

Bij Staatsbesluit is er geregeld dat kwetsbare afnemers in aanmerking kunnen komen voor een korting van 50% op de maandelijkse stroomrekening. Kwetsbare afnemers zijn afnemers, zonder winstoogmerk en primair actief op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg of cultuur, en die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) is de wettelijk aangestelde uitvoerder van dit genoemd besluit, en publiceert na goedkeuring, de lijst van deze kwetsbare afnemers via haar online kanalen. De EAS, als aansturend orgaan in de energiesector, houdt toezicht, reguleert, en controleert, om de samenleving en de sector te blijven informeren. De eerste publicatie op de EAS website heeft reeds plaatsgevonden.

Overgangsregeling kwestbare afnemers

Bij de inwerkingtreding van het Staatsbesluit in juli 2021, is als overgangsregeling bepaald dat de 50% korting op de maandelijkse stroomrekening van toepassing zou zijn op de toen bestaande lijst Sociale Afnemers van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), bekend als het zogenaamd Sociaal Tarief. In oktober 2021 heeft de EAS een aanvang gemaakt, tot het doen overgaan van de sociale afnemers naar de status kwetsbare afnemer, conform de wettelijke grondslag voor 50% korting op de stroomrekening.

Kwetsbare afnemers kunnen zich met een KKF-uittreksel en een digitaal ingevuld financieel overzicht, nog steeds aanmelden voor deze regeling via de EAS-website. De EAS zal vervolgens na screening, de aanvraag aanbieden bij het ministerie van Financiën en Planning, dat de finale goedkeuring verstrekt, ook ter publicatie via de EAS-website.

De EAS, is als onafhankelijke autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de energiesector, het bewaken van de sectordoelen, het onderzoeken van tarieven en het toezichthouden op de kwaliteit van de dienstverlening en de prestaties van de elektriciteitssector. En blijft daaromgevraagd en ongevraagd adviezen geven ten behoeve van de continuïteit in de electriciteitsvoorziening, in het belang van de burgers van Suriname.