De Boodschap
Kabinet van de President

Launch BNTF-project volgende stap in ontwikkeling land zegt president


“De volgende stap in de ontwikkeling van het land”. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 29 juni 2021 bij de launch van het BNTF-project “Van grassroots tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werkzamen”. Het betreft een project van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ), dat was ingediend bij Basic Needs Trust Fund (BNTF) van de Caribbean Development Bank (CDB). Op het complex van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) te Geyersvlijt bracht het staatshoofd het project in lijn met het Herstelplan.
Binnen dit traject worden er onder meer met schuldeisers gesprekken gevoerd om te komen tot schuldherschikking. Een van de zaken die de regering na haar aantreden reeds heeft kunnen bereiken, is het beheersen van de financieel economische crisis. Indien schuldeisers ook nog meer ruimte bieden om de schulden te betalen, dan is de regering instaat om verder te besparen. Die besparingen maken het onder mogelijk om in het land te investeren. Als investeringen noemt president Santokhi bijvoorbeeld het opzetten van productie- en agrarische bedrijven en zodoende creëren van werkgelegenheid. Deze investeringen zijn mogelijk dankzij nationale besparingen en steun van internationale financieringsinstituten zoals de CDB.
Het staatshoofd wees op het belang van het grassroots-project, Volgens hem worden hiermee kansen geschapen voor uitvallers in het formeel onderwijssysteem. Het gaat om kinderen “die het heel ver kunnen schoppen, maar vanwege het onderwijssysteem helaas niet evenveel aandacht kunnen krijgen.” Toch zouden zij ergens terecht moeten. Dankzij het project kunnen zij weer hoop hebben. “Niet eenieder kan professor of dokter worden, maar eenieder kan iets worden in de maatschappij op basis van kennis, talent en vaardigheden”, aldus de president. Hij benadrukt dat er Surinamers nodig zijn voor alle sectoren om het land te kunnen ontwikkelen. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met het feit dat er voor groepen die uit het systeem vallen, nu alternatieve systemen worden ontwikkeld. Hij legde de nadruk op marktgerichtsberoepsonderwijs. De regering zal tegelijkertijd ervoor zorgen dat deze groep met haar opgedane kennis een bijdrage kan leveren aan de productie c.q. ontwikkeling van het land. In dit kader heeft de regering het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) en het KMO Fonds weer financieel ingevuld alsook middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe fondsen. Het staatshoofd deed op AWJ-minister Rishma Kuldipsing een beroep om met meer projecten te komen om het arbeidspotentieel verder te ontwikkelen.
Minister Kuldipsingh sprak van een bijzonder moment. Met het project wordt invulling gegeven aan een van de beleidsprioriteiten, namelijk bekendheid en upgrading van de vakscholen. Er zullen in totaal 151 cursisten gratis getraind worden. “Het ministerie wenst op een creatieve wijze de ontwikkeling en zelfredzaamheid van mensen op de arbeidsmarkt ter hand te nemen en zodoende te geraken tot een gezonde en harmonieuze samenleving. Het project levert hieraan een belangrijke bijdrage”, aldus de bewindsvrouw. Morgen gaat de training Elektro Huisinstallatie van start, welke wordt aangeboden door de SAO. Andere trainingen zijn Gawasa, Huishoudkunde en Textiel. De AWJ-werkarmen, te weten Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Suriname Hospitality & Tourism Training Centre (SHTTC) zullen in navolging hiervan trainingen verzorgen.