De Boodschap
Kabinet van de President

LVV wil agrariërs faciliteren middels sterke instituten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tot doel agrariërs dusdanig te faciliteren middels het opzetten van sterke instituten. Hierdoor hoeven zij zich volgens LVV-minister Parmanand Sewdien slechts te concentreren op hun core business, namelijk de agrarische productie. De bewindsman noemde op dinsdag 8 maart 2022 een vijftal punten waaraan het ministerie werkt om de randvoorwaarden te kunnen creëren. Minister Sewdien sprak tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (Wet NOFA).

De bewindsman spreekt van een kredietinstituut waarmee de regering op maat gesneden krediet wil verlenen aan de agrarische producenten. Een van de voorwaarden die hij opsomde, is het zorgdragen voor een goede waterhuishouding. Het instellen en operationaliseren van waterschappen zou in deze een belangrijke oplossing kunnen bieden. Een betere structurering van de totale sector is, aldus de bewindsman, ook een vereiste waardoor vele inefficiënties weggewerkt kunnen worden. In dit kader noemde hij het instellen van productschappen waarvoor er reeds een conceptwetsvoorstel Productschap bij het college is ingediend. Minister Sewdien spreekt de hoopt uit dat de behandeling hiervan spoedig opgepakt zal worden. Hij merkt op dat de totale agrarische sector centraal aangestuurd dient te worden, niet alleen door de overheid maar samen met de private sector. Dit model heeft in andere landen tot een versnelde ontwikkeling van de sector geleid.

De bewindsman noemde ook het opzetten van verwerkings- en afzetfaciliteiten als randvoorwaarde. In het Herstelplan staan diverse projecten die op korte termijn opgestart zullen worden. Om de exportmarkt te kunnen betreden, maar ook om de lokale voedselveiligheid te garanderen is de wet Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (NIVS) ruim een jaar geleden goedgekeurd door het parlement. Minister Sewdien deelde het college mede dat de equipments ten behoeve van de laboratoriumfaciliteiten reeds voor een groot deel zijn geïmporteerd en momenteel worden geïnstalleerd. Hij stond ook stil bij onderzoek als een van de randvoorwaarden. “Agrarisch onderzoek staat aan de basis van de agrarische ontwikkeling. Hiertoe zijn voorbereidingen gaande met buitenlandse universiteiten en instituten voor ondersteuning aan instituten in Suriname”, aldus de bewindsman.

Ook de agrarische voorlichting zal aangepakt moeten worden. Het ministerie is bezig deze dienst om te bouwen naar de hedendaagse standaarden. Er zullen volgens minister Sewdien per gewas of product specialisten aangesteld worden. De in te stellen productschappen zullen in deze een heel belangrijk rol toebedeeld krijgen. Er zijn deskundigen aangetrokken om mogelijkheden te bekijken voor de introductie van crop insurance. Dit is het verzekeren van op het veld staande gewassen tegen schade door natuurelementen.