De Boodschap
Openbare Werken

Maaiprojecten Wegenautoriteit overgedragen aan Openbaar Groen

De Wegenautoriteit (WA) is belast met het beheer en onderhoud van de primaire wegen en vaste oeververbindingen. Hierbij is het maaien van de bermen langs de primaire wegen ook deel van. De bermen van al die wegen worden onderhouden met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen en een goede wegafwatering te bewerkstelligen.

Sinds juni 2020 zijn de laatste maaiprojecten uitgevoerd door aannemers die een contract zijn aangegaan met de Wegenautoriteit. Het continueren van de maaiprojecten heeft geen voortgang kunnen vinden vanwege gebrek van financiële middelen. Sinds de aanstelling van een nieuwe Raad van Toezicht heeft een eerste evaluatie uitgewezen dat er financieel orde op zaken moet worden gesteld, en wordt thans gewerkt aan de grondige evaluatie van deze maaiprojecten.

Om de verkeersveiligheid te blijven handhaven, wordt het onderhoud van bermen langs de primaire wegen in continu overleg en met continue ondersteuning vanuit de WA overgedragen aan het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, doch blijven deze wegen onder het beheer van de Wegenautoriteit. De openbare aanbesteding voor het onderhouden van de bermen wordt op 19 maart 2021 gehouden door de Directeur van het directoraat Openbaar Groen.

De Wegenautoriteit zal zich dan meer gaan focussen op asfaltreparatiewerkzaamheden ter garandering van de verkeersveiligheid en een vlottere verkeerscirculatie. De aandacht zal hierbij gevestigd worden op het onderhoud van de wegverharding en wegfundering, vaste oeververbindingen, het veilig begaanbaar maken en houden van de fiets- en voetpaden alsook de wegmarkeringen en de verkeersborden. De Wegenautoriteit zal hierbij afstemming plegen met de betrokken actoren en waar mogelijk binnen Public-Private-Partnership een bijdrage doen leveren voor onderhoud van de infrastructuur.