De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew blikt bij jaarafsluiting tevreden terug op 2022

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft bij de feestelijke jaarafsluiting van het ministerie op woensdag 28 december 2022, zijn blik gericht op 2023. Hierbij nam hij de vooruitzichten in beschouwing en heeft hij zijn tevredenheid en dankbaarheid uitgesproken naar de directie, staf en het personeel toe voor de progressie die het ministerie in het haast afgelopen jaar heeft gemaakt, ondanks de vele uitdagingen waarvoor het stond.

Minister Mac Andrew heeft de uitgevoerde beleidsactiviteiten in 2022 en de geplande activiteiten voor het komend jaar besproken in de context van Decent Work en Youth POWER met het Jeugdprofiel inbegrepen, waarop het beleid van het ministerie is gebaseerd. Volgens hem is het tweede Decent Work Country Programme in 2022 met succes afgerond en staat Suriname nu aan de vooravond om het derde Decent Work Country Programme te implementeren ter bevordering van waardig werk voor iedereen en overal in het land. De bewindsman stelt dat het ministerie in 2022 vooruitgang heeft geboekt op alle beleidsgebieden. Zo is het AWJ gelukt om grote stappen voorwaarts te maken ter bevordering van werkgelegenheid. De minister noemde in dit verband het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025, waardoor er in 2023 effectiever kan worden ingespeeld op zowel ontwikkelingen als uitdagingen op de arbeidsmarkt. Voorts noemde hij het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren), waarbij wordt beoogd om in 2023 werkzoekenden, vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productie. Ook noemde hij de introductie in 2022 van de digitale registratie van vacatures en werkzoekenden, waardoor de vraag naar arbeid en het aanbod van werk, effectiever met elkaar in contact worden gebracht. Hij verwees naar de vaktrainingen en ondernemerschapstrainingen die het ministerie in 2022 heeft aangeboden aan kansarme en risicojongeren met de bedoeling dat ze door de opgedane kennis en vaardigheden volwaardig kunnen participeren in de samenleving, hetzij als werknemer, hetzij als kleine zelfstandige. Dit beleid wordt volgens hem in 2023 voortgezet.

Ten aanzien van arbeidsverhoudingen zei minister Mac Andrew dat er in 2022 op gezette tijden in het kader van sociaal dialoog overleg is gepleegd met zowel de vakbeweging als werkgeversorganisaties. Het beleid ter versterking van de sociaal dialoog zal hij in 2023 voortzetten. Met betrekking tot de modernisering van de arbeidswetgeving noemde hij de aanname van de wetten ‘Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid’ en ‘Gelijke Behandeling Arbeid’. De implementatie van deze wetten zal in het eerste kwartaal in 2023 ter hand worden genomen. De voorbereidingen voor het operationaliseren van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) verkeren volgens de bewindsman in een vergevorderd stadium, waardoor met alle zekerheid kan worden gezegd dat in de eerste maanden van 2023 het centrum van start kan gaan. Hierdoor zal de productiviteit in Suriname worden gemeten, met de bedoeling dat er continu kan worden gewerkt aan verbetering en groei van de productie in ons land. Ook zal volgens hem in de eerste maanden van het nieuwe jaar doorbetaald ouderschapsverlof door het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) een feit zijn. Met betrekking tot het jeugdbeleid, noemde hij jeugdparticipatie en betrokkenheid van deze doelgroep bij besluitvormingsprocessen, als speerpunten van het beleid in 2023. Het blijven weerbaar maken van risico jongeren in zowel economisch-, sociaal- als mentaal opzicht, zal volgens de minister ook in 2023 speciale aandacht blijven genieten. De samenwerking met zowel buurt- en jongerenorganisaties, als internationale organisaties voor duurzame ontwikkeling voor de doelgroep, zal ook in het nieuwe jaar volgens hem hoog op de agenda staan.