De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew neemt adviesrapport over veilig werken met ioniserende stralen in ontvangst

Minister Steven Mac Andrew van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft het adviesrapport “Opleidingsstelsel Stralingsbescherming in Suriname” in ontvangst genomen uit handen van Whitney Coulor-Rellum, klinisch fysicus en coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige in Suriname. De overhandiging van het rapport heeft plaatsgevonden op woensdag 17 augustus 2022. De stralingsbeschermingsdeskundige wil hiermee aandacht vragen voor het veilig werken met ioniserende stralen, want bij verkeerd gebruik kan het lichaam worden blootgesteld aan radioactieve straling met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van werkers. Het aangenomen document pleit voor verplichte en erkende opleidingen voor personen die werken met ioniserende stralen in ons land, waardoor de juiste kennis, vaardigheden en competenties kunnen worden toegepast om veilig aan de slag te gaan.

Het directoraat Arbeidsinspectie is belast met het toezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de Veiligheidswet. Het veiligheidsvoorschrift-8 heeft tot doel dat werknemers bij hun arbeid beveiligd moeten zijn tegen de gevaren van toestellen die ioniserende stralen en radioactieve stoffen uitzenden. Dit, ter voorkoming van ongevallen, besmetting en beroepsziekten. De minister is daarom blij met het initiatief om middels trainingen en opleidingen een bijdrage te leveren aan het doel dat het veiligheidschrift-8 beoogt. Intussen hebben tien arbeidsinspecteurs een basisopleiding in de bestralingsbescherming gevolgd van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, afdeling Suriname en het Caribisch gebied (NVS-SC), in samenwerking met de Groningen Academy for Radiation Protection. Hierdoor zijn ze in staat toezicht te houden op de naleving van het bedoeld veiligheidsvoorschrift.

Bij het in ontvangstnemen van het adviesrapport door de minister, waren ook aanwezig de Regionaal hoofden bij de Arbeidsinspectie, Merlien Nelson en Ashwin Orie. Beiden onderstreepten het voornemen van een formeel opleidingsstelsel, gezien het belang van veiligheid en gezondheid bij het werken met ioniserende stralen. Volgens hen dient de Arbeidsinspectie conform het Besluit Ioniserende stralen controle uit te voeren al bij de invoer, transport, gebruik en afvoer van radioactieve stoffen en rӧntgentoestellen. Het is van belang dat werkers al bij de invoer weten wat de gevaren kunnen zijn van deze stralen.

Het adviesrapport kwam tot stand na meerdere overlegmomenten met Surinaamse stakeholders die betrokken zijn bij werkzaamheden met ioniserende straling. Ioniserende stralen worden dagelijks gebruikt in verschillende sectoren. In de medische sector bijvoorbeeld worden ioniserende stralen gebruikt voor het maken van röntgenbeelden, de zogenaamde röntgenfoto’s, om verschillende afwijkingen in het lichaam te kunnen detecteren. Ioniserende stralen worden ook gebruikt bij de radiotherapie waarbij kwaadaardige tumoren worden bestraald. Het gebruik van ioniserende stralen is niet alleen beperkt tot de medische sector maar wordt ook in andere sectoren toegepast zoals bij de bagagescanners op de luchthaven, in de wegenbouw en bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden in de olie- en gasindustrie. Aangezien ioniserende stralen bij verkeerd gebruik kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten, is het van belang dat personen die werken met deze stralen de juiste kennis, vaardigheden en competenties bezitten om de werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de veiligheid van het personeel, de bevolking en het milieu.

Op dit moment bestaat er geen formeel opleidingsstelsel in de bestralingsbescherming in Suriname. Om aan de vraag naar gecertificeerde stralingsbeschermingsdeskundigen te voldoen en om tevens de kennisuitwisseling te bevorderen tussen professionals in Suriname, is in november 2020 de afdeling NVS-SC opgericht. Het adviesrapport dat is aangeboden aan de minister is opgesteld door Coulor-Rellum als coördinator van de afdeling NVS-SC en Hielke Freerk Boersma (NVS-liaison). De afdeling hoopt met dit rapport een aanzet gegeven te hebben voor het instellen van een formeel opleidingsstelsel in de stralingsbescherming in Suriname en hierdoor een bijdrage te leveren aan het veilig werken en leven met ioniserende stralen.