De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew spreekt 110e zitting Internationale Arbeidsconferentie toe

De minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew heeft op dinsdag 7 juni 2022 de 110e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie toegesproken in Geneve, Zwitserland. Hij heeft bij deze gelegenheid de vertegenwoordigers van de 187 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie, geïnformeerd over de inspanningen van Suriname om waardig werk (decent work) in ons land te realiseren, ondanks de economische uitdagingen waarvoor ons land staat.  Veiligheid en gezondheid op het werk, evenals waardig werk in relatie tot de sociale- en solidaire economie, behoren tot de onderwerpen op de agenda van deze internationale conferentie.

Ten aanzien van waardig werk, rapporteerde de bewindsman de vergadering over het besluit van de regering om de verdragen nr. 102, 129, 131 en 183 te ratificeren. Deze betreffen sociale zekerheid, arbeidsinspectie in de landbouw, minimumloonmechanisme en moederschapsbescherming. Het tweede landenprogramma voor Suriname dat gericht is op decent work, heeft volgens de bewindsman een vlot verloop en thans worden de laatste onderdelen van het programma afgerond. Hij noemde in dit verband de ontwikkeling van een actief arbeidsmarktbeleid voor lange termijn en de ontwikkeling van een arbeidsinspectiestrategie ter verbetering van de handhavingsfunctie. Ook noemde hij de beoordeling van de sociale protectie uitgaven, welke de ILO binnenkort zal uitvoeren. Hij verzekerde zijn gehoor dat Suriname de Decent Work Agenda hoog in het vaandel heeft staan.

De minister hield zijn gehoor voor dat het streven naar waardig werk voor iedereen in Suriname, niet van een leien dakje gaat, omdat terdege rekening gehouden moet worden met de noodzaak om macro-economische stabiliteit en economische groei in het land te herstellen. De belangrijkste uitdaging waarvoor het land staat is het in toon houden en verlagen van de inflatie. De noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen die worden doorgevoerd drukken volgens hem zwaar op zowel werkgevers als werknemers. In sommige gevallen liggen zaken geheel buiten de invloedssfeer van de regering zoals de economische en sociale uitdagingen als gevolg van de aanhoudende impact van de Covid-19-pandemie en de negatieve effecten van de Russische inval in Oekraïne, die de prijzen in de wereld, dus ook in Suriname, extra hebben aangejaagd.

Minister Mac Andrew verklaarde dat de regering van Suriname het grote belang van de sociale dialoog erkent om deze ernstige uitdagingen aan te gaan. Hij informeerde de conferentie dat de president van de Republiek Suriname daarom in september vorig jaar, speciaal het Tripartiete Overleg heeft ingesteld, dat in een paar maandentijd een historisch Tripartiet Akkoord heeft bereikt met de bedoeling om op korte termijn te komen tot oplossingen voor nijpende problemen in de economische en sociale sfeer van loontrekkers met hun gezinnen. Het gaat hierbij voornamelijk om afspraken op het gebied van koopkrachtversterking, belastingen en het Sociaal Vangnet. Hij hield de aanwezigen voor dat delen van het bedoeld akkoord reeds zijn uitgevoerd en dat nu gewerkt wordt aan de uitvoering van de overige afspraken.

Behalve de minister, bestaat de tripartiete delegatie die aanwezig is op de 110e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie in Zwitserland uit: Glenn Piroe (overheid), Kamlesh Ganesh (VSB/ werkgeversvertegenwoordiger) en Hein Rozen (RAVAKSUR/C-47/ werknemersvertegenwoordiger). De conferentie is op 27 mei aangevangen en duurt tot 11 juni 2022. Op deze conferentie bespreken regerings-, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers van 187 lidlanden, actuele arbeidsaangelegenheden met elkaar en rapporteren de lidlanden over de vorderingen in hun land met betrekking tot waardig werk voor iedereen.