De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ondernemen in coöperatief verband stimuleert werkgelegenheid

Minister Steven Mac Andrew heeft op maandag 18 juli 2022 een ontmoeting gehad met de Raad voor Coöperatiewezen (RACO) ter kennismaking, maar ook voor het maken van werkafspraken. De RACO is een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, belast met het promoten en begeleiden bij de opzet van coöperaties, met als doel klein ondernemerschap te ondersteunen en werkgelegenheid te bevorderen. De minister heeft zich breedvoerig laten informeren over de ontwikkelingen op het vlak van coöperatiewezen in ons land en de problemen die de Raad tegenkomt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

 Mac Andrew erkent het economisch potentieel van coöperaties en vindt dat kleine ondernemers en zelfstandigen zich meer en meer in coöperatief verband zouden moeten bundelen om gezamenlijk meer economisch voordeel te halen uit hun activiteiten. De bewindsman gaf aan, dat coöperaties producten en diensten op de markt kunnen brengen, niet alleen voor lokale consumptie, maar ook voor de export. De minister haalde voorbeelden aan van coöperatieve samenwerkingsvormen in het Caribisch gebied, maar ook elders in de wereld, die geleid hebben tot grote successen in verscheidene sectoren, zoals taxiwezen, horeca en medische sector.  Als goed voorbeeld in Suriname noemde hij het succes van de Landbouwcoöperatie Kwatta. Afgezien van de economische voordelen die coöperaties opleveren voor de leden, vindt hij dat deze samenwerkingsvorm een geschikt instrument is om in te zetten voor de creatie van werkgelegenheid en het in standhouden van banen. Tegen deze achtergrond vindt Mac Andrew dat de RACO mogelijkheden moet bekijken om bewustwordingscampagnes op te zetten en uit te voeren over deze samenwerkingsvorm, waardoor meer personen bewust worden over de opzet en voordelen van coöperaties. De bewindsman wees ondermeer op de gezamenlijke inkoop van benodigde inputs.

Claudette Etnel, voorzitter van de RACO, vindt dat het coöperatiewezen meer bekendheid en erkenning verdient in onze samenleving. Daarom onderschrijft ze het voorstel van de minister om de coöperatie als samenwerkingsvorm te promoten onder de doelgroep. Ze heeft een beroep gedaan op de minister dat de Communicatie Unit van het ministerie hiertoe de nodige assistentie zal verlenen. Over de activiteiten van de Raad deelde ze mee dat in samenwerking met de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), binnenkort 300 personen, die als gevolg van de COVID-19 pandemie hun baan hebben verloren, getraind zullen worden in ondernemerschap en in hoe effectief met elkaar samen te werken. Eerder zijn er volgens haar ook trainingen verzorgd aan de doelgroep. Ook het opstarten van een eigen website is in voorbereiding bij de RACO.