De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Overbruggingstarief vermindert de stroomrekening van de meeste huishoudelijke verbruikers

De regering is momenteel bezig met het voeren van consultatiesessies met het bedrijfsleven, de vakbonden en diverse maatschappelijke organisaties om een algeheel beeld te geven over de tariefaanpassingen die bij NV EBS worden doorgevoerd. Er worden tijdens de gesprekken diverse mogelijkheden besproken voor de gefaseerde tariefaanpassingen. In de eerste fase, per factuurmaand juni, komt er een tariefaanpassing van 15 % en in de tweede fase, per september, komt er een tariefaanpassing van 10 %. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50,- zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Zij zullen zich digitaal kunnen registreren en hiervan gebruik mogen maken tot eind 2022.

Er zal een gefaseerde tariefaanpassing doorgevoerd worden. Dit, om de burgers zoveel mogelijk de ruimte te geven, zich voor te bereiden op de vorig jaar reeds aangekondigde periodieke aanpassingen. Een tariefaanpassing doorgevoerd in juni a.s., betekent in de praktijk dat de tariefaanpassing op de factuur van juli zal komen te staan. Het doorvoeren van de gefaseerde tariefaanpassing, was om meerdere redenen uitgesteld. De Covid-19-pandemie, het onderzoeken van verschillende tariefmogelijkheden en het laten uitvoeren van een algehele doorlichting bij de NV EBS ter vaststelling van ondermeer de kostprijs, welke in deze door het accountancybedrijf Ernst & Young is uitgevoerd en afgerond. De regering is zich bewust van de economische situatie in ons land en doet er alles aan om te werken aan een gezonder economisch klimaat. Alle keuzemogelijkheden worden besproken en bekeken, voor de meest gunstige tariefaanpassingen. De Energie Autoriteit Suriname (EAS), zal in de komende periode ook alle stakeholders in de energiesector actief benaderen, om de vraagstukken binnen de sector verder te bespreken en samen te werken aan effectieve oplossingen. De EAS is het onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energievoorzieningssector dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Een belangrijke bevinding uit het recent verschenen Ernst & Young rapport, is het gezond maken van NV EBS, waarbij operationeel processen beter ingericht moeten worden. Deze situatie wordt momenteel ook uitvoerig binnen de regering besproken, om ervoor te zorgen dat de effectiviteit en efficiëntie, de rode draad zijn bij het rationaliseren van NV EBS. De burger mag in deze niet de dupé worden van de ontstane situatie. De grootste groep van huishoudelijke verbruikers zal gunstiger uitkomen bij het in te voeren overbruggingstarief. Wat betekent dit in de praktijk: betaalt men bijvoorbeeld een factuur van ongeveer SRD 128,- dan zit men meestal in de groep van verbruikers van 0 – 250 kWh, en dan zal de factuur voor de maand juni, lager uitvallen. Voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh zal namelijk een vast bedrag van SRD 50 worden betaald. Voor het verbruik boven 250 kWh zal vervolgens SRD 2,50 per kWh in rekening worden gebracht. Over het algemeen zal het overbruggingstarief alleen gunstig zijn, indien het verbruik onder 400 kWh per maand bedraagt. Thans wordt de definitieve grens nog vastgesteld en zal deze te zijner tijd worden bekendgemaakt. Het betreft hierbij wel de grootste groep van huishoudelijke verbruikers, van ongeveer 100.000 huishoudens.

Na alle besprekingen, ook in Tripartiet verband, zullen de vastgestelde tariefaanpassingen, die gefaseerd zullen plaatsvinden, via de officiële bronnen breed worden gecommuniceerd. Berichten die thans rouleren op socialmedia zijn onvolledig en uit hun context gehaald. De burgers worden na de consultatie sessies gedetailleerd geïnformeerd over de uiteindelijke besluitvorming.