De Boodschap
Kabinet van de President

Overheidscommunicatie als fundament voor democratisch bestuur

Overheidscommunicatie in ons land is decennialang onvoldoende ingezet als beleidsinstrument en zorgde voor een disconnectie tussen de burgers en de overheid. Bij het aantreden van de huidige regering is er een koers ingezet om op lange termijn een halt toe te roepen tot het propageren van informatie die vanuit de overheid wordt verstrekt. Een strategisch traject in te zetten die, ongeacht welke regering, effectief wordt ingezet voor de overheidscommunicatie: transparante overheidscommunicatie op basis van beleid.

Er zijn in dit kader ook diverse trainingen verzorgd op het Kabinet van de President, om de capaciteit te versterken en interne processen te herstructureren. En diverse departementen vanuit het Kabinet, hebben onderling gewerkt aan het professionaliseren van de informatieverstrekking en het herstructureren of inrichten van de interne processen. Vanuit strategisch oogpunt is de overheidscommunicatie onder de loep genomen en is er een inventarisatie gemaakt van de capaciteiten en faciliteiten die noodzakelijk zijn voor een effectief communicatiebeleid.

Het uitgangspunt van het strategisch plan, is om van overheidsinformatie over te gaan naar overheidscommunicatie, waarbij het belangrijk is dat enerzijds informatie wordt gebracht en anderzijds wordt gehaald bij de burgers. Overheidscommunicatie wordt via het Kabinet van de President gecoördineerd en boodschappen worden gefaseerd verspreid via de verschillende departementen zoals de Communicatie Unit van de President (CUP), de Communicatie Dienst Suriname (CDS), de Unit Woordvoering en overige units en departementen. Maar daar overheidscommunicatie in ons land niet alleen bestaat uit communicatie vanuit het Kabinet van de President, hebben de ministeries en diverse overheidsorganisaties elk hun eigen unit voorlichting. Ook vanuit deze afdelingen wordt er dus gecommuniceerd met de burgers.

CUP heeft sinds het vierde kwartaal van 2022, het traject ingezet om alle communicatie uitingen vanuit het Kabinet van de President en de overheid te structureren. Gestart is met de units die resideren onder het Kabinet van de President en medio 2023 is gestart om ook de communicatie vanuit de vicepresident, de verschillende ministeries en overige overheidsorganisaties mee te nemen in het traject. Een gestructureerd overheidscommunicatiebeleid waar alle eerdergenoemde actoren een rol spelen, is een complex proces dat vraagt om veelvuldige onderlinge afstemming, het herstructureren van processen en een indringende cultuurverandering. Het stroomlijnen van de communicatie visie voor de juiste aanpak vraagt om gefaseerd beleid, dat intern is gestart om extern, de communicatie te optimaliseren.

Communicatie is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid, en kan effectief als beleidsinstrument worden ingezet, indien alle actoren meewerken aan het optimaliseren van de overheidscommunicatie. Dit traject loopt momenteel en vraagt om meer inzet en capaciteit van de verschillende actoren die verantwoordelijk zijn voor de overheidscommunicatie. Transparant beleid en de manier van werken zijn hierbij essentieel om tijdig de juiste informatie te verstrekken en de dialoog te voeren over de prioriteitsgebieden. Transparant communiceren kan namelijk alleen centraal staan als alle actoren meewerken aan een gedegen strategisch beleid. Overheidscommunicatie is namelijk een beleidsinstrument om boodschappen van de verschillende doelgroepen te organiseren en gefaseerd te verspreiden. En is een onderdeel van het strategisch beleid van de overheid. Het inzichtelijk maken van de verschillende beleidsgebieden is hierbij noodzakelijk.

Suriname is namelijk een democratie en in een democratie is de onderlinge verbinding tussen de overheid en de burgers cruciaal voor het efficiënt en effectief inrichten van het beleid en daarop aansluitend over te communiceren. Hoe meer de burgers van ons land deze onderlinge verbinding ervaren door informatie te delen en in dialoog te treden, hoe sterker hun democratisch gevoel en hun betrokkenheid is voor groei en ontwikkeling. Overheidscommunicatie als belangrijke schakel om deze verbinding tot stand te brengen en het democratisch gevoel onder onze burgers te vergroten, vraagt om een continue samenwerking en transparant beleid van alle overheidsinstanties. De media spelen hierin ook een belangrijke rol om maatschappelijke vraagstukken aan de kaak te stellen en het principe hoor en wederhoor toe te passen. Het tijdperk van propaganda, en rancune in het overheidscommunicatietraject is voorbij. Het zorgde voor meer onrust en onnodige stagnatie van systemen. Er wordt een overheidscommunicatiebeleid gevoerd en dat vraagt om systematische veranderingen, samenwerkingen en strategische benaderingen van alle actoren.