De Boodschap
Kabinet van de President

Pad naar welvaart reeds ingezet

President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Verenging van Economisten in Suriname (VES), op 24 januari 2022, opgemerkt dat de regering in de afgelopen periode, een behoorlijke interactie heeft gehad met het bedrijfsleven en de vakbeweging. Dit gebeurde al via de Sociaal Economische Raad, maar via een speciaal ingesteld Tripartiet Overleg, is er een Tripartiet Akkoord voor 2022 bereikt, waarin een aantal afspraken zijn gemaakt.

President Santokhi is voorstander van goed partnerschap om diverse vraagstukken collectief op te lossen. “Het Tripartiet Overleg is een forum om van gedachten te wisselen en beleidsvoornemens te toetsen met de sociale partners”, zegt het staatshoofd. De regeringsleider geeft aan dat economen naast kapitaal ook veel over Human Resources praten. “De regering ziet de mens echter niet alleen als menselijke hulpbron, maar primair als mens (human being)”, accentueert president Chandrikapersad Santokhi.

Volgens de gedachtegang van de president wordt een regering uiteindelijk gekozen, om zodanig te besturen zodat de bevolking het beter kan krijgen. “Het is heel jammer dat wij gedwongen zijn geworden, om een aantal zware maatregelen te treffen. Maar het is noodzakelijk om de economie voor de komende jaren op een duurzaam welvaart pad te zetten”, stelt het staatshoofd. De president verzekert het volk dat het om een tijdelijke pijn gaat en geeft aan dat het pad naar welvaart reeds is ingezet.

Binnen het Herstelplan is een Sociaal Vangnet opgenomen om de meest kwetsbare groepen op te vangen. De Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV), is met 90% verhoogd, de Algemene Kinderbijslag (AKB), met 150%, de Financiële Bijstand voor mensen met een beperking met 100%, en de Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens, met maar liefst 2930%. In het vangnet zaten nog meer programma’s, zoals subjectsubsidie EBS, voedings-programma, werklozenuitkering vanwege de Covid-19-pandemie, schoolvervoer, babyvoeding en een klein schooltassen-project. Aan het Sociaal Vangnet is ca. SRD 1,4 miljard uitgegeven in 2021.

Daarnaast, heeft de regering de loontrekkers en bedrijven een heffingskorting gegeven op de loon- en inkomstenbelasting, van SRD 750 per maand. Verder zijn er in november en december 2020, twee bonussen gegeven van SRD 300 per persoon. Daarna, hebben ambtenaren en daaraan gelijkgestelden, in juni 2021, een overbruggingstoelage van SRD 1000 per maand ontvangen. Dit gold niet voor degenen, met een salaris boven de SRD 12.500 per maand. In september 2021, is er een belastingvrije koerscompensatie van SRD 700 per maand verstrekt, waarbij een beroep op de particuliere sector is gedaan, om dit ook over te nemen. Dit alles, heeft de overheid ca. SRD 1,3 miljard gekost, en is uit de eigen begroting betaald.

President Santokhi heeft aangegeven dat na breedvoerig evaluatie het Sociaal Vangnet voor het jaar 2022 is bijgesteld. “Woensdag aanstaande zal de regering zich hierover buigen. Wat ik alvast kan doorgeven is dat diverse uitkeringen op-getopt zullen worden”, zegt de regeringsleider. Er komt meer aandacht voor de senioren burgers en sociaal zwakkeren. De aandacht voor mensen met een beperking wordt ook vergroot. Volgens het staatshoofd is het instrument, om financiële bijstand aan zwakke huishoudens te geven zeer belangrijk. Echter moet het veel beter worden ingezet, zodat de echte armen inderdaad, de ondersteuning krijgen, die nodig is.