De Boodschap
Volksgezondheid

PAHO presenteert bevindingen en bespreekt actieplan Essential Public Health Functions Suriname

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie/Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO) organiseerde een bijeenkomst voor stakeholders in Paramaribo, Suriname, om de resultaten van de evaluatie van de Essentiële Publieke Gezondheidsfuncties (EPHF) voor het land te presenteren. De presentatie bracht de belangrijkste stakeholders uit de gezondheidssector bijeen om de bevindingen te bespreken en gebieden voor verbetering aan te wijzen.

Het EPHF-kader dient als leidraad voor landen om ervoor te zorgen dat zij over de nodige systemen beschikken om dreigingen voor de volksgezondheid te voorkomen, op te sporen en erop te reageren. Door deze functies te evalueren en te versterken kan Suriname de gezondheid van zijn burgers beter beschermen en zijn algemene capaciteit op het gebied van de volksgezondheid verbeteren.

Het EPHF-raamwerk in Suriname

De PAHO/WHO heeft een vernieuwd kader voor de Essentiële Publieke Gezondheidsfuncties (EPHF) om de gezondheidsautoriteiten te begeleiden bij het versterken van hun beleid en het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid in de regio. Suriname nam deel aan de evaluatie en versterking van de EPHF in het kader van zijn streven naar universele gezondheid en werd het eerste land in het Caribisch gebied dat deze exercitie voltooide. Een multidisciplinair team ontwikkelde een actieplan om de volksgezondheidsinfrastructuur van het land te versterken op basis van de in de EPHF-evaluatie vastgestelde lacunes. Het aanpakken van deze lacunes zal ook de universele toegang tot gezondheidszorg en universele dekking van de gezondheidszorg, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de PAHO/WHO-strategie voor het opbouwen van veerkrachtige gezondheidszorgstelsels en het herstel na de COVID-19-pandemie ondersteunen en beschermen van de verworvenheden op het gebied van de volksgezondheid.

De vergadering werd geopend met een toespraak van de vertegenwoordiger van PAHO/WHO, dr. Lilian Vernon-Reneau. Zij sprak als volgt: “De beoordeling in Suriname werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, als verantwoordelijke samen met belangrijke betrokkenen in de gezondheidssector. Dit is een door PAHO gefaciliteerd en ondersteund proces, maar het is het proces van het ministerie van Volksgezondheid om de institutionele capaciteiten voor het uitvoeren van deze essentiële functies op het gebied van de volksgezondheid te toetsen. Het is geen onderzoek van het systeem, maar het stelt ons in staat voort te bouwen op reeds bestaande sterke gebieden en onze aandacht te richten op het versterken van gebieden die dergelijke maatregelen nodig kunnen hebben.”

Ook minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid sprak de deelnemers toe. “Suriname is verheugd deel uit te maken van de Essential Public Health Functions (EPHF) assessment. Ook is Suriname zeer verheugd om als eerste land in de Caribische regio deze evaluatie te hebben afgerond. De evaluatie begon in 2021 tijdens de COVID-19 pandemie en werd afgerond in augustus 2022. Ik wil iedereen bedanken die heeft deelgenomen en deze oefening heeft gesteund en ik kijk uit naar de discussies over hoe wij kunnen samenwerken om de veerkracht van het gezondheidssysteem en bredere gezondheidsdoelstellingen, waaronder rechtvaardigheid en efficiëntie, te ondersteunen.”

Mevrouw Rachel Jarboe, vertegenwoordiger van PAHO/WHO WDC, gaf een kort overzicht van het beoordelingskader en -proces van het EPHF. Het EPHF-kader is een door PAHO/WHO ontwikkeld instrument om landen te begeleiden bij de evaluatie en versterking van hun volksgezondheidsstelsels. Het kader is onderverdeeld in 11 essentiële functies op het gebied van volksgezondheid, die in drie categorieën zijn ingedeeld: evaluatie en bewaking van de gezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie en -bestrijding.

Na de korte bespreking presenteerde mevrouw Joanna Baank, PAHO/WHO Consultant forthe EPHF Assessment, de resultaten van de situatieanalyse en het in kaart brengen van de instellingen in fase 1, die tot doel hadden de huidige toestand van de Surinaamse infrastructuur op het gebied van de volksgezondheid te beoordelen. Tevens presenteerde zij de meting van de institutionele capaciteiten in fase 2, waarbij de capaciteit van het land om het EPHF-kader uit te voeren, werd geëvalueerd.

De moderator van de dag, dr. Rosmond Adams, Advisor for Health Systems and Services bij PAHO/WHO Suriname vermeldde het volgende: “PAHO is verheugd Suriname te ondersteunen bij de beoordeling van de essentiële functies op het gebied van de volksgezondheid en de ontwikkeling van het actieplan ter versterking van deze functies. In het kader van technische samenwerking zullen wij samenwerken bij de versterking van het gezondheidssysteem.”

Dr. Adams presenteerde ook de resultaten van fase 3, die een kloof-analyse omvatte om te bepalen op welke gebieden het Surinaamse volksgezondheidsstelsel niet voldoet aan de eisen van het EPHF-kader. Op basis van de bevindingen werd een actieplan ontwikkeld om deze lacunes aan te pakken en de volksgezondheidsinfrastructuur van het land te verbeteren.

Het actieplan omvat verschillende belangrijke initiatieven, zoals de versterking van de laboratoriumcapaciteit, de surveillancesystemen en de maatregelen voor ziektepreventie en -bestrijding. Het heeft ook tot doel de communicatie en coördinatie tussen de belangrijkste belanghebbenden te verbeteren en de personele middelen voor volksgezondheid te vergroten.

Dr. Jerry Tulsi van het Medical Science Institute (Faculteit Medische Wetenschappen) liet het volgende optekenen: “We wisten al dat er gaten zijn in onze gezondheidszorg, maar deze gateb zijn nu geïdentificeerd en goed gedocumenteerd, en op basis van deze documentatie kunnen we verbeteringen aanbrengen in onze gezondheidszorgsystemen.”

Dr. Marc Sprenger, directeur van het Nationaal Herstelplan bij het ministerie van Volksgezondheid, gaf een update over het lopende hervormingsproces van de Surinaamse gezondheidssector en hoe deze hervorming de essentiële functies van de volksgezondheid zal ondersteunen. De hervorming van de gezondheidssector heeft tot doel de kwaliteit, de toegankelijkheid en de efficiëntie van de gezondheidsdiensten in Suriname te verbeteren. Deze is afgestemd op het Nationaal Gezondheidsbeleid en het Strategisch Plan van het land en is gebaseerd op een mensenrechtenbenadering van de gezondheid.