De Boodschap
Kabinet van de President

Parlement geeft goedkeuring voor Wet Productschappen

De Nationale Assemblee (DNA) heeft goedkeuring gegeven voor de Wet Productschappen. Dit gebeurde op dinsdag 11 oktober 2022 waarbij de ontwerpwet houdende regels ter instelling van Productschappen met 26 stemmen voor en 15 tegen werd aangenomen. Met de instelling van het Productschap hoopt de regering verschillende sectoren en subsectoren in de agrarische sector beter aan te sturen met betrokkenheid van de sectoren zelf. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt dat er geen sprake is van een gelegenheidswet. Hij verwees naar rapporten uit conferenties van 2006, 2013 en 2016 waarbij er rijstsconferenties zijn geweest en stakeholders allemaal van mening waren dat er een productschap moet komen.

Middels instituten zoals de Nationale Rijstraad, het Rijstinstituut en het instituut Surexco is de sector in het verleden succesvol aangestuurd. Minister Sewdien: “Er was een centrale aansturing van de sector waardoor we duidelijke resultaten hebben geboekt. Nu hopen wij met de instelling van het productschap het veel beter te doen dan toen.” De Wet Productschap voor rijst zal geactualiseerd en per Staatsbesluit ingesteld moeten worden. Met de visserijsector, die beter georganiseerd is, hebben diverse gesprekken plaatsgevonden en deze sector heeft ook haar belangstelling voor een productschap kenbaar gemaakt. Verder is in het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 het Productschap Aquacultuur opgenomen. Dit productschap zal in het derde kwartaal van 2025 gerealiseerd en opgebracht worden als onderdeel van de visserijsector.

Minister Sewdien zegt dat afhankelijk van het belang en de knelpunten van de subsectoren nagegaan zal worden welke bewindstaken aan hen toebedeeld zullen worden. Hij benadrukt dat daar waar de sector bij betrokken is, er sprake is van ownership. “Als zij met voorstellen komen en onderdeel zijn van de uitvoering is kans van slagen veel groter dan als zaken van bovenuit gedirigeerd worden, vooral vanuit de overheid.” De bewindsman kan vooralsnog geen uitspraken doen over de heffingen, maar zegt dat die per sector zeker zullen verschillen. Bij voorbereiding van dit gedeelte zullen de stakeholders zeker betrokken worden. Verder zullen consumentenorganisaties ook vertegenwoordigd zijn in het productschap.

Volgens commissievoorzitter Rajendrekoemar Debie is met de aanname van de wet aan minimaal een van de randvoorwaarden binnen de agrarische sector voldaan, met name het garanderen van voedselzekerheid en -veiligheid. Hij zegt dat de verschillende productiekolommen oftewel subsectoren nu een wettelijke basis zullen hebben om zich te versterken middels goed overleg en duurzame samenwerking. Dit met als doel het gemeenschappelijk belang te dienen van alle bij de productie tot en met afzet betrokken actoren. De parlementariër deed een beroep op de regering de Wet Productschappen spoedig af te kondigen.