De Boodschap
Kabinet van de President

Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026) is op maandag 13 december 2021 van start gegaan in De Nationale Assemblee (DNA). In het MOP is onder andere opgenomen dat er in de planperiode een gemiddelde reële loonstijging zal zijn van 17%. Enkele andere importante uitvloeiselen van het plan zijn; het stimuleren van appartementsbouw en bouw van 500 sociale woningen per jaar; een moderne overheid die efficiënt, transparant en klantgericht is alsook stimulering van waarde-creatie in agro-en dienstensectoren. Ook zal het aantal toeristen moeten groeien met 50.000, terwijl er 9.000 nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Op basis van het MOP moeten de jaarplannen en de begrotingen van de komende jaren worden opgesteld.

De Commissie van Rapporteurs heeft naast de presentatie van het ministerie van Financiën & Planning en het Planbureau, de visie van 17 organisaties en instituten gevraagd. De parlementaire werkgroep heeft bij de samenstelling van het MOP breedvoerig overleg gehad met diverse instanties. In de Commissie van Rapporteurs hebben zitting de parlementariërs: Asiskumar Gajadien, Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, Ronny Asabina en Patricia Etnel.

Commissievoorzitter Gajadien is in ’s land vergaderzaal diepgaand ingegaan op diverse vraagstukken en ook op factoren die voor obstakels kunnen zorgen bij het effectief uitvoeren van een meerjarenplan. Volgens de volksvertegenwoordiger zijn de belastinghervormingen van cruciaal belang bij het gezond maken van de economie en zou die eerder moeten plaatsvinden. De parlementariër heeft benadrukt dat er gewerkt moet worden aan een model waarbij de effectiviteit van het inzet van ambtenaren in het overheidsbestuur tot zijn recht komt. De instelling van een onafhankelijke corruptie meldpunt is ook ter sprake geweest. De volksvertegenwoordiger heeft ook de ordening van de goudsector aangehaald in het parlement. De focus zal allereerst liggen in het ordenen van de informele goudsector.