De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Pilot Vacature-onderzoek wijst tekort aan arbeidskrachten uit

Uit een vacature-onderzoek in Paramaribo en Nickerie, uitgevoerd door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), is gebleken dat in 175 bedrijven in totaal 488 openstaande arbeidsplaatsen zijn geregistreerd. Daarnaast blijkt uit de data dat er nog 206 vacatures op korte termijn beschikbaar zullen zijn. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat de ‘handel’ het meest verlegen zit om arbeidskrachten, want ongeveer 36 procent van de vacatures is geregistreerd in deze sector. Wat de nieuwsgierigheid eveneens prikkelde bij de onderzoekers was welke beroepsgroep het meest in aanmerking komt voor de geregistreerde openstaande arbeidsplaatsen en welke minimale schoolopleiding voor die vacatures wordt vereist. Gebleken is dat lagere dienstverlenende en commerciële beroepen, met bijna 29 procent boven andere beroepsgroepen uitsteken en dat een mulo-opleiding als vereiste is aangegeven voor de invulling van deze openstaande jobs. Dezelfde tendens is ook te zien bij de vacatures die op korte termijn beschikbaar zullen zijn. Ondanks deze sector gunstige werkgelegenheidscijfers laat zien, kan uit de onderzoeksresultaten geconcludeerd worden dat juist deze sector het meest verlegen zit om arbeidskrachten, omdat er geen mensen beschikbaar zijn voor invulling van de beschikbare vacatures en mogelijk voor toekomstige vacatures.

Dit onderzoek is een pilot geweest. Het onderzoeksgebied heeft zich daarom beperkt tot slechts de districten Paramaribo en Nickerie. Er is onderzoek gedaan in totaal 175 bedrijven, waarvan 163 bedrijven in Paramaribo en 12 bedrijven Nickerie. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Arbeidsstatistieken van het ministerie. De data zijn hoofdzakelijk verzameld in de periode februari tot mei dit jaar. Het verzamelen van de gegevens is over het algemeen niet zo vlot verlopen. Het responspercentage zit iets boven de helft (50,3 %). Uit het onderzoek blijkt dat de handel met 40 bedrijven de economische sector is, waarbinnen de meeste bedrijven zijn geënquêteerd. De overige economische sectoren waarbinnen voornamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden zijn: Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten (11,4%); Verwerking/produceren/vervaardigen (8,0%); Verblijf en voeding serviceactiviteiten (6,8%); Financiële en verzekeringsactiviteiten (6,8%).

Met dit vacature-onderzoek heeft het ministerie inzicht gekregen in de onvervulde vraag naar arbeidskrachten en in de specifieke kwalificaties die nodig zijn voor de invulling van de beschikbare en toekomstige vacatures. Ook is er inzicht gekregen in het aantal moeilijk in te vullen openstaande arbeidsplaatsen en in hoelang vacatures al niet ingevuld kunnen worden. Gezien de resultaten, is er besloten om als follow-up een diepgaande skills assessment uit te voeren in bepaalde sectoren. Hiermee wenst het ministerie een beter ​​beeld te krijgen van de vraag naar arbeidskrachten in de sectoren en de specifieke kwalificaties die nodig zijn voor de invulling van deze vacatures.

De arbeidsmarktinformatie uit deze survey kan nuttig gebruikt worden door onder andere beleidsmakers, werkgevers, werknemers, werkzoekenden, jongeren en studenten. Met deze data kunnen werkzoekenden gericht opzoek naar een baan, jongeren en studenten kunnen gericht gaan werken aan minimale kwalificaties, bestuurders kunnen gericht aan de slag om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen en kunnen onderwijsinstituten en vakscholen gerichter inspelen op de behoefte aan competenties en vaardigheden op de arbeidsmarkt.