De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Positive Parenting Program voor begeleiding van gezinnen

Om meer diepgang te brengen in de psychosociale hulpverlening vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hebben het Onder directoraat Algemeen Maatschappelijk Zorg (AMZ) en de Dienst Opleiding en Vorm (DOV) het Positive Parenting Programma PPP-training verzorgd voor een 12-tal Districts Afdelingshoofden (DA’s). Bij de afsluiting van dit PPP-traject werden op dinsdag 2 november 2021, de certificaten uitgereikt door SoZavo Minister Uraiqit Ramsaran, AMZ Onder directeur Chenaide Adidee en de trainer Christine Aalspeer.

Het PPP is ontwikkeld om gezinnen te herenigen dan wel te begeleiden, waarbij de kinderen in opvanghuizen zijn ondergebracht. Daarnaast wordt ook vanuit dit programma aandacht besteed aan de opvoeding van de kinderen binnen het gezin. De groep medewerkers is getraind in gesprekstechnieken, oplossingsgericht coachen, conflicthantering, casemanagement en methodisch werken.

AMZ Onderdirecteur Adidee geeft aan, dat reeds in 2018 en 2019, er PPP-trainingen waren verzorgd aan personeelsleden van de diverse wijkkantoren, de maatschappelijke dienst en maatschappelijke werkers uit een aantal districten. Adidee legt uit dat elk wijkkantoor ressorteert onder een DA. Vanuit de Districtsafdeling m.n. het Centraal kantoor, worden dan de verschillende wijkkantoren uit een bepaald district gemonitord. Het is de bedoeling dat er na deze eerste groep, nog vier andere groepen, de PPP-training zullen volgen.

Opvoeding, ondersteuning, en begeleiding, zijn volgens minister Ramsaran, de belangrijkste pijlers voor het ontwikkelen van een goed gezinsbeleid, welke zijn neerslag moet hebben in sterke gezinnen binnen de samenleving. “Kortom, het PPP is van groot belang voor de gezins- en ouderondersteuning van de samenleving. Mede met het PPP, wordt ook uitvoering gegeven aan de taak- en doelstelling van het ministerie”.

De bewindsman onderstreept de rol van zijn departement in het ondersteunen in materiële en immateriële zin van de kwetsbare gezinnen binnen de samenleving, waarbij gezins-coaching erbij komt. Hij stak de geslaagden een hart onder de riem, door hun opgedane kennis in te zetten voor het werk waarvoor ze zijn aangetrokken. “Op u rust er een belangrijke taak. U en uw personeelsleden gaan helpen zorgdragen, dat gezinnen, de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen”.

Het Positive Parenting Programma is een samenwerking tussen het ministerie van SoZaVo en het Unicef (het VN Kinderfonds), waarvan deze training een onderdeel is.