De Boodschap
Kabinet van de President

Regering installeert Speciaal Tripartiet Overleg

De installatie van het Speciaal Tripartiet Overleg door president Chandrikapersad Santokhi is een feit. Dit heeft plaatsgevonden op 15 september 2021. In het orgaan hebben vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en de overheid zitting. Dit overlegorgaan heeft een belangrijke rol te vervullen bij het herstellen van de Surinaamse economie. Om de kansen op een Tripartiet Akkoord te vergroten, heeft de regering Marten Schalkwijk – toenmalige secretaris van het Tripartiet Overleg in 1994 – gevraagd om het nieuwe overleg voor te zitten. Als secretaris fungeert Willem de Miranda, die in 1986 betrokken was bij een eerdere poging om tot een Sociaal Akkoord te komen. 

President Santokhi gaf bij de installatie aan dat er reeds in oktober 1992 een schrijven van de vakbeweging was, naar aanleiding van de toenmalige economische situatie. Het betrof een brief met acties en standpunten aan de regering. Volgens het staatshoofd werd dat toen de aanleiding om voor de eerste maal het Tripartiet Overleg in januari 1994 in te stellen. “Wij weten allemaal, dat dit de periode van het Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) was. De economie, die in de periode voor 1992 behoorlijk scheefgegroeid was, moest weer rechtgetrokken worden en dat was geen gemakkelijk proces”, voegde president Santokhi eraan toe. “Zonder buitenlandse ondersteuning steeg de inflatie tot 225% in 1993 en bijna 585% in 1994. Daarna viel de inflatie, vanwege het goede financieel-economisch beleid, terug tot 37% in 1995 en zelfs 1% in 1996. Deze ervaring geeft aan, dat herstel van de economie geen gemakkelijk proces is en gepaard gaat met moeilijke besluiten en gevolgen”, ging het staatshoofd verder.

Hij vervolgde met aan te geven dat er in 1999 opnieuw een hele hoge inflatie was van 112%. De nieuwe regering moest de economie weer behoorlijk repareren. “Het is jammer dat dit proces zich nu weer voordoet. Een hoge inflatie betekent voor de burgers hogere prijzen en als het salaris niet gecorrigeerd wordt, ook verlies van koopkracht. Dat wil de burger niet, maar dat wil de overheid ook niet.” In 1994 is het, aldus de president, niet gelukt om te komen tot een Tripartiet Akkoord. Hij sprak hoop uit, dat het deze keer wel lukt. “Deze regering wil welvaart en welzijn voor de hele bevolking. Wij willen dat iedereen de periode van tijdelijk koopkrachtverlies goed doorkomt en wij hopen, dat dit orgaan zich daar ook voor zal inzetten. De regering werkt hard aan de realisatie van zaken”, aldus het staatshoofd. De streefdatum voor een Tripartiet Akkoord is 25 november. President Santokhi: “Ik hoop dat het Tripartiet Overleg in staat is dat te realiseren.”

 

Voorzitter Schalkwijk zegt dat het Tripartiet Overleg naast de Sociaal Economische Raad (SER) een speciaal orgaan is om binnen korte tijd te komen tot oplossingen voor nijpende problemen in de economische en sociale sfeer ten opzichte van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid. Er zal een beperkte agenda vastgesteld worden en men zal proberen binnen twee maanden tot een Sociaal Akkoord te komen. De uitvoering daarvan is voor het jaar 2022 gepand. De voorzitter geeft verder aan dat er goed overleg gepleegd moet worden over wat haalbaar is. De vakbeweging is welwillend om tot een akkoord te komen en dat is ook de wil van de regering.

Bryan Renten, die in het orgaan de private sector vertegenwoordigt, denkt dat het Tripartiet Overleg de sociale partners bij elkaar kan krijgen om te praten over bestaande issues en te komen tot een sociaal akkoord. Hij laat optekenen dat het om acute zaken gaat die een oplossing behoeven. “De leden van de private sector komen uit verschillende bedrijfslevenorganisaties. Er is gekeken naar kennis, ervaring en achtergrond. Er zijn mensen die ervaring hebben met collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) in bedrijven, ondernemers die komen uit de transport- en ICT-sector en ondernemers die kennis hebben van micro-ondernemingen.” Er is ook een klankbordgroep ingesteld waarin directeuren van een aantal grote bedrijven en voorzitters van andere bedrijfslevenorganisaties zitting hebben. Renten: “Zij gaan meekijken en meedenken met de afvaardiging van de private sector.” Hij noemt de streefdatum uitdagend. “Als partijen transparant zijn en werkelijk tot een Sociaal Akkoord willen komen, dan zal het wel lukken.”

Armand Zunder van de vakbeweging, is net als Renten de mening toegedaan dat partijen zich over elkaars issues kunnen buigen. Zo kunnen zij gezamenlijk nagaan welke afspraken gemaakt kunnen worden ten bate van de samenleving. Tevens biedt het Tripartiet Overleg de mogelijkheid dat partijen niet alleen met hun leden, maar als een geheel dichter bij elkaar komen. Zunder: “De uitdagingen zijn groot. Wij accepteren deze namens vakbeweging en zullen ons best doen om zaken te realiseren.”