De Boodschap
Financiën & Planning

Rekenkamer van Suriname neemt deel aan 12e CAROSAI Congres

De voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, drs. Shaan Bhoendie, heeft van 13 tot en met 20 mei 2022 het 12e CAROSAI Congres bijgewoond met als thema “Targeting the Superior Audit”. Het bijwonen van dit congres op Aruba is van eminent belang geweest voor de transformatiefase waarin de Rekenkamer zich nu bevindt. In het bijzonder voor wat betreft de mogelijkheden voor het gebruikmaken van de digitale technologie in de post COVID-19-periode. De gezamenlijke vele uitdagingen bij het verrichten van de audit werkzaamheden door de rekenkamers van SIDS (Small Island Developing States) vragen om pragmatische oplossingen.

In dit verband waren de internationale organisaties zoals de Wereldbank, IDB en IDI heel instrumenteel. Uiteindelijk gaat het om de impact die audit sorteert op de relatie tussen de rekenkamer, de belangrijkste stakeholders (Parlement en Financiën) en de samenleving aan de ene kant, en het toezicht op de openbare financiën op basis van goed bestuur en transparantie aan de andere kant. Deze uitwisseling van informatie en ervaring is waardevol voor de versterking van de Rekenkamer van Suriname.

CAROSAI is de regionale organisatie van rekenkamers bestaande uit 23 lidstaten in het Caribisch gebied. De organisatie heeft onder meer als mandaat: het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de rekenkamers; het verhogen van het aanbod aan opleidings- en permanente educatiemogelijkheden tussen de instituten; het benadrukken van het belang van de interne auditfunctie in de publieke sector; het verlenen van technische assistentie en ondersteuning verlenen aan aangesloten rekenkamers en het versterken van de samenwerking tussen de aangesloten “Supreme Audit Institutions” (rekenkamers).

Het Congres is het opperste orgaan van CAROSAI en de vergaderingen worden om de drie (3) jaar gehouden. Het programma van het Congres bestond onder meer uit de volgende onderdelen:

–         Masterclass met als titel “Speaking Truth to Power – and the Media!” verzorgd door CAAF (Canadian Audit and Accountability Foundation).

–         De Algemene Vergadering waarbij o.a. het CAROSAI Secretariaat dat in Jamaica is gevestigd rapportage deed over de diverse programma’s en activiteiten, welke uitgevoerd zijn tussen 2019 en 2021, de Auditeur-Generaal van Guyana in de hoedanigheid van zijn voorzitterschap van CAROSAI het stokje overhandigde aan zijn collega van Aruba.

–         Diverse presentaties (inclusief discussie panels) werden gehouden door respectievelijk de IDB, IDI (INTOSAI Development Initiative), de Wereldbank, de Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI), de Chartered institute of Public Finance Accountancy (CIPFA), de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC), IDI Goodwill Ambassador Helen Clark, Rekenkamers van Mexico, Guyana en Brazilië.

De Algemene Rekenkamer van Brazilië, de Federal Court of Accounts – Brazil (TCU), is thans vice- voorzitter van de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), de overkoepelende organisatie van alle rekenkamers in de wereld. In november 2022 zal conform voorschriften, het voorzitterschap van de XXIV INCOSAI (International Congress of Supreme Audit Institutions) officieel worden overgedragen aan Brazilië.

Voorzitter Bhoendie heeft in de marge van het Congres constructieve bilaterale gesprekken gehad alsook afspraken gemaakt met collega’s, waaronder van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Guyana, alsook met de IDB en de IDI, het e.e.a. op basis van de speerpunten van het strategisch beleid van de Rekenkamer van Suriname. De afspraken zijn bedoeld om het transformatieproces waarin dit Hoog College van Staat zich bevindt te accelereren. Het uiteindelijke doel is om als een volwaardig onafhankelijk instituut te fungeren met als impact de burger te dienen, met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als basis van het verantwoordingsproces.